+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Zasiedzenie nieruchomości w sądzie – praktyczne uwagi do wniosku o zasiedzenie

Zasiedzenie pozwala na korygowanie i zmianę stosunków właścicielskich w spornych sytuacjach. Nabycie prawa rzeczowego w drodze zasiedzenia następuje z mocy samego prawa. W celu uzyskania potwierdzenia zasiedzenia niezbędnym jest jednak wystąpienie na drogę sądową. Tylko sąd może stwierdzić skutek zasiedzenia, co następnie pozwoli na wpisanie nowego właściciela w księdze wieczystej. Jak zatem przygotować się do złożenia wniosku o zasiedzenie?

Krok 1 – analiza sprawy o zasiedzenie

W pierwszej kolejności należy ustalić sposób posiadania nieruchomości. Właściwe zakwalifikowanie stanu faktycznego jest punktem wyjścia dla skutecznego dochodzenia praw. Pamiętajcie, że posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca) nie mogą zasiedzieć praw do nieruchomości i to niezależnie od upływu czasu. Ponadto należy ustalić jaki czas upłynął od wejścia w posiadanie nieruchomości i inne szczegółowe kwestie, które mogą być wykorzystane przez dotychczasowego właściciela nieruchomości.

Krok 2 – zgromadzenie dowodów

Do sprawy sądowej o zasiedzenie niezbędne będzie pobranie odpisu zwykłego księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości (opłata 30 zł), a także wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (opłata 140 zł). Strona powinna także zebrać dokumenty potwierdzające władztwo nad rzeczą: np. potwierdzenia zapłaty podatku od nieruchomości.

W sprawie o zasiedzenie niezbędnym będzie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu geodezji. Biegły sadowy przeprowadza oględziny nieruchomości. W przypadku zasiedzenia części nieruchomości biegły wyznacza granice zasiedzianej części, a także sporządza stosowną mapkę.

Na rozprawie sąd przesłucha wnioskodawcę. Dodatkowo można zawnioskować dowód z zeznań świadków (np. sąsiadów), którzy potwierdzą charakter władztwa wnioskodawcy nad nieruchomością.

Krok 3 – opłaty, koszty sprawy o zasiedzenie

Sąd pobiera opłatę sądową od wniosku o zasiedzenie prawa własności w kwocie 2 000 zł. Natomiast wniosek o zasiedzenie służebności podlega opłacie 200 zł. Jeżeli pismo składa pełnomocnik, to wówczas wnioskodawca ma obowiązek również uiścić kwotę 17 zł tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

W toku postępowania sądowego wnioskodawca zostanie zobowiązany do zapłaty kosztów sporządzenia opinii biegłego sądowego w kwocie około 2 000 zł. Do wskazanych kosztów należy doliczyć koszt pobrania odpisu księgi wieczystej (30 zł) oraz dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków (140 zł). Osobną kwestię stanowi honorarium pełnomocnika, które ustalane jest w sposób indywidualny.

Więcej o zasiedzeniu na moim blogu możecie przeczytać w tych miejscach:

Profesjonalne prowadzenie sprawy o zasiedzenie może zapewnić Kancelaria Migała we Wrocławiu. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalane indywidualnie. Zapraszam do kontaktu.