+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Prawo cywilne

Prawo cywilne we Wrocławiu

Prawo cywilne reguluje w zasadzie całość życia społeczno-gospodarczego pomiędzy obywatelami. Każdy z Was często nieświadomie nawet działa w oparciu o przepisy prawa cywilnego, tak np. kupując gazetę w kiosku, czy też reklamując wadliwy towar.  Prawo cywilne zebrane w kodeksie cywilnym, to tak naprawdę prawo umów, odszkodowania, dobra osobiste, prawo spadkowe i prawo nieruchomości. Z uwagi właśnie na tę różnorodność w praktyce dochodzi do wyodrębnienia poszczególnych działów prawa cywilnego jako odrębnych zakresów świadczenia usług prawnych. 

Prawo cywilne ma swój rodowód w prawie rzymskim. Główne założenia tej gałęzi prawa pozostały niezmienione od czasów antycznych. Dalej obowiązuje zasada, że w stosunkach cywilnoprawnych strony mają równe prawa i autonomicznie podejmują decyzje wywierające wpływ na ich prawa i obowiązki. Zasada ta ma również przełożenie na proces cywilny, albowiem to na stronach procesu spoczywa ciężar przedstawienia dowodów w sprawie dla poparcia swoich roszczeń. 

Sąd jest arbitrem rozsądzającym spór, a nie organem władzy dążącym do kierunkowego przeprowadzenia postępowania. Przedstawiona specyfika procesów cywilnych jest zatem zupełnie odmienna od spraw karnych i administracyjnych. Rola adwokata w procesie cywilnym jest nie do przecenienia. Postępowanie przed sądem cywilnym należy do najbardziej sformalizowanych procedur, charakteryzujących się rygorami mogącymi wywołać negatywne skutki dla strony. Profesjonalna pomoc prawna świadczona przez adwokata pozwala na skuteczne dochodzenie praw, albowiem adwokat kontroluje przebieg procesu pod względem proceduralnym, reprezentuje klienta w sądzie, pomaga w przeprowadzaniu dowodów.

Prawo cywilne Wrocław - zakres

Prawo cywilne to skomplikowana i rozległa dziedzina prawa. Bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia sądowego nawet dochodzenie słusznych roszczeń może okazać się daremne. Jako cywilista z zamiłowania i z praktyki  pomagam Wam w prowadzeniu sporów sądowych i przeprowadzaniu czynności sądowych, które powszechnie występują w polskim życiu społeczno-gospodarczym. Jak napisał Julian Tuwim „Sąd: grupa ludzi orzekająca, która strona miała lepszego adwokata”. Warto zatem mieć adwokata stającego na wysokości zadania.

Skorzystaj z mojej pomocy

Zadzwoń: +48 605 090 817

·  Pon – Pt 09:00-17:00

Prawo cywilne Wrocław - oferowane usługi

Sprawy o zapłatę

Sprawy o zapłatę rozpoznawane są w postępowaniu cywilnym i polegają na dochodzeniu należności pieniężnych (wierzytelności). Żądanie zapłaty może powstać w związku z niewykonaniem umowy, odstąpieniem od umowy, odwołaniem darowizny, odszkodowaniem, zapłatą kary umownej, czy też zwrotem zadatku. Droga sądowa w sprawach o zapłatę stanowi podstawowy instrument dochodzenia należności. Dopiero prawomocny wyrok sądu zasądzający należność pozwala na jego egzekucję przez komornika sądowego. Uzyskanie prawomocnego wyroku ważne jest również z uwagi na biegnące terminy przedawnienia wierzytelności powstałych w stosunkach cywilnoprawnych.

Dochodząc wierzytelności lub odszkodowania warto zwrócić się do wykwalifikowanego prawnika, który już na wstępie udzieli niezbędnej pomocy prawnej mającej na celu wytyczenie skutecznego trybu postępowania, w tym doradzi jakie dowody zgromadzić do sprawy sądowej. W trakcie procesu występuję o zabezpieczenie Waszych roszczeń, co prowadzi do wypłaty części świadczeń przed zakończeniem sprawy sądowej. Profesjonalny pełnomocnik starannie prowadzi postępowanie przedsądowe i sądowe dbając o skuteczne wyegzekwowanie roszczeń Klientów.

Pomagając Wam w windykacji wierzytelności baczę na terminy przedawnienia, szybkość działania, a także wypłacalność dłużników. W ramach prowadzonej praktyki prawnej współpracuję z kancelariami komorniczymi w celu zapewnienia kompleksowej pomocy prawnej przy windykacji wierzytelności. Pomagam Wam i wspieram Was od momentu wystosowania wezwania do zapłaty do wyegzekwowania należności przez komornika.

Windykacja wierzytelności

Windykacja w potocznym rozumieniu to działania prawne zmierzające do odzyskania należności pieniężnych. W ramach windykacji możemy wyróżnić działania przedsądowe, sądowe i egzekucyjne. Windykacja przedsądowa obejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania należności na drodze polubownej czemu na służyć postawienie długu w stan wymagalności na podstawie wezwania do zapłaty. Formalne wystosowanie wezwania do zapłaty stanowi punkt wyjścia dla dalszych działań windykacyjnych. W braku dobrej woli dłużnika i bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności niezbędnym następnym działaniem jest wystąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę.

Windykacja należności na drodze sądowej ma doprowadzić do uzyskania wyroku sądowego zasądzającego dochodzoną kwotę pieniężną wraz ze zwrotem kosztów postępowania sądowego. Jeżeli dłużnik nie będzie respektować wyroku sądu, to niezbędnym działaniem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego polegającego na skierowanie wniosku do komornika sądowego o wyegzekwowanie należności zasądzonych w wyroku sądu.

Przy windykacji należności pieniężnych należy pamiętać o terminach przedawnienia wierzytelności, które co do zasady wynoszą 3 lata dla wierzytelności okresowych (np. miesięczny czynsz najmu) i pochodzących z zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcami (np. zapłata za zamówiony towar). Termin przedawnienia dla pozostałych wierzytelności wynosi 6 lat. W polskim prawie występują również jeszcze inne szczególne terminy przedawnienia, co szczegółowo reguluje Kodeks cywilny.

Bardzo często windykacja wierzytelności, to złożony proces wymagający zainicjowania innych postępowań sądowych niż tylko postępowanie cywilne w sprawie o zapłatę. W celu przeprowadzenia windykacji często w pierwszej kolejności należy przeprowadzić postępowanie spadkowe w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za spłatę długu. Innym przypadkiem jest konieczność sądowego przeprowadzenia postępowania o zniesienie ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, a następnie podziału majątku wspólnego w celu rozpoczęcia windykacji ze składników wchodzących uprzednio do majątku wspólnego małżonków.

Przepisy prawa pozwalają również na dochodzenie należności od niedbale prowadzących interesy menadżerów spółek lub wspólników (w zależności od rodzaju spółki prawa handlowego). W tym też przypadku ważna jest fachowa pomoc prawnika, który doradzi kogo i o ile pozwać w pierwszej kolejności po to aby windykować skutecznie należność.

Odszkodowania

Dochodzenie odszkodowań obejmuje postępowanie przedsądowe zmierzające do polubownego uregulowania odszkodowania, a także sądowe zmierzające do dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej. Specyfiką postępowań odszkodowawczych jest kierowanie roszczeń nie tylko do sprawcy czynu zabronionego wywołującego szkodę, ale również do ubezpieczyciela.

Niektóre rodzaje szkód likwidowane na podstawie szczególnych procedur tak jak to ma miejsce przy likwidowaniu szkód powstałych w publicznych szpitalach lub związanych z pełnieniem służby w jednostkach mundurowych, czy szkodach łowieckich. W mojej praktyce podejmuje się kompleksowej pomocy prawnej przy dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia (przywrócenie stanu sprzed powstania szkody, świadczenia pieniężnego, renty, zwrotów kosztów leczenia) najpierw w postępowaniu likwidacyjnym przed towarzystwem ubezpieczeniowym, następnie na drodze sądowej, a w razie potrzeby także w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego.

Odszkodowanie ma doprowadzić do zrekompensowania negatywnych skutków powstałych w stanie majątku poszkodowanego. Innymi słowy odszkodowanie ma doprowadzić do takiej sytuacji, jakby szkoda nigdy nie powstała. Odszkodowanie pełni zatem funkcję przywracania równowagi w relacjach międzyludzkich. Odszkodowanie może polegać na tzw. przywróceniu stanu poprzedniego czyli naprawieniu szkody poprzez fizyczne usunięcie jej skutków (np. naprawę rzeczy) lub zapłatę należności pieniężnych. W praktyce częściej dominuje naprawa szkody poprzez zapłatę odszkodowania, niemniej warto pamiętać o alternatywnym sposobie naprawienia szkody.

Zadośćuczynienie i renta

Zadośćuczynienie stanowi pieniężną rekompensatę za doznaną krzywdę. Innymi słowy jest to forma odszkodowania za szkody niemajątkowe (odniesione obrażenia ciała, śmierć bliskiej osoby). Jakkolwiek szkody osobowe (niemajątkowe) nie mogą być wymiernie naprawione poprzez zapłatę, to jednak taka forma odszkodowania również jest niezbędna w celu zminimalizowania bólu i cierpienia człowieka. Natomiast renty zasądzane są co do zasady w sytuacji, gdy człowiek traci możliwości zarobkowe na skutek doznanych obrażeń.

Podobnie jak przy windykacji należy pamiętać o obowiązujący terminach przedawnień przy dochodzeniu odszkodowań. Podstawowy termin na dochodzenie odszkodowań wynosi 3 lata od daty powzięcia wiedzy przez poszkodowanego o powstaniu szkody i osobie odpowiedzialnej za jej naprawienie. Warto zatem zawczasu ustalić rozmiar szkody i osobę odpowiedzialną za powstanie szkody, jak również podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody. Działania takie pozwolą na skuteczne dochodzenie odszkodowania przed sądem.

Ochrona dóbr osobistych

Sprawy o naruszenie dóbr osobistych rozpoznawane są w postępowaniach cywilnych. Dobra osobiste podlegają ochronie prawnej z uwagi na doniosłe znaczenie dla każdego z nas, jak i całego społeczeństwa. Dobra osobiste to np. wolność, cześć, nazwisko, swoboda sumienia, wizerunek, twórczość naukowa i artystyczna. Jeżeli ktoś bezprawnie naruszy Wasze dobra osobiste, to możecie zwrócić się o udzielenie ochrony prawnej na drodze sądowej.

Środkami ochrony dóbr osobistych jest możliwość żądania zaprzestania naruszeń tego dobra, żądanie przeprosin, żądanie usunięcia powstałych skutków naruszonego dobra, a także żądanie zapłaty zadośćuczynienia. Jeżeli naruszenie dobra osobistego wywoła szkodę majątkową, to również można wystąpić o odszkodowanie. Szczególny tryb ochrony roszczeń uregulowanych jest w prawie prasowym i związany jest ze sporami powstającymi na tle publikacji prasowych (medialnych). W związku z rozwojem mediów społecznościowych oraz zdynamizowaniem środków komunikacji ochrona dóbr osobistych nabiera nowego znaczenia w społeczeństwie cyfrowym.

Umowy cywilnoprawne

Od wielu lat zajmuję się przygotowywaniem projektów umów, jak również sporządzam opinie do projektów umów. Jak mówi stare powiedzenie umowy pisze się na czas wojny, a nie pokoju. Niezmiernie ważnym jest zatem sporządzenie poprawnej i przejrzystej umowy, która właściwie ureguluje wzajemne prawa i obowiązki stron. Podobnie przed zawarciem umowy, której projekt przygotował nasz kontrahent warto poddać ją ocenie specjalisty. Język prawniczy jest na tyle skomplikowany, że aktualnie osoba bez wykształcenia prawnego może mieć problemy ze zrozumieniem jej znaczenia. Ponadto prawnik mający praktyczne doświadczenie może przewidzieć konsekwencje prawne jakie będzie wywoływać umowa w przyszłości, jak również może ocenić skuteczność prawną (ważność) poszczególnych klauzul umownych.

Dodatkowym atutem zlecenia opracowania umowy przez fachowego prawnika jest możliwość skorzystania z jego interdyscyplinarnej wiedzy. Rozwój stosunków społeczno-gospodarczych doprowadził do dalekiego skomplikowania relacji ludzkich, co wymaga uregulowania w umowie mającej swoje przełożenie nie tylko w prawie cywilnym, ale może mieć także znaczenie w prawie podatkowym, prawie autorskim lub prawie administracyjnym. Opracowuję dla Was umowy kompleksowo regulujące dany stosunek prawny od jego powstania przez wykonanie, aż do zakończenia.

Dbam o realne zabezpieczenie wykonania umowy przy zachowaniu równowagi pomiędzy stronami tak by umowa została zawarta, a jej treść nie odstraszyła kontrahenta. Redaguję umowy m.in. sprzedaży, zamiany, dostawy, o dzieło, roboty budowlane, najmu, dzierżawy, zlecenia, darowizny, poręczenia, dożywocia, ugody pozasądowe i wiele innych. Współpracuję z kancelariami notarialnymi w sytuacji gdy dany rodzaj umowy wymaga zawarcia przed notariuszem.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna to umowa zawierana w sytuacji gdy strony umowy nie są jeszcze gotowe do zawarcia umowy głównej, np. potrzebują czasu na uzyskanie finansowania lub pozyskanie niezbędnych dokumentów, jednakże są zdecydowane na zawarcie umowy w przyszłości. Umowa przedwstępna ma zatem zapewnić zawarcie umowy przyrzeczonej w przyszłości. Zawarcia umowy przyrzeczonej można dochodzić nawet na drodze sądowej, roszczenia z umowy przedwstępnej nie muszą ograniczać się tylko do żądania odszkodowania.

Wady oświadczeń woli

Zdarza się, że zawieramy umowy pod wpływem przymusu, błędu lub nawet groźby. Tego rodzaju sytuacje określane są jako wady oświadczeń woli, których wystąpienie pozwala na zakwestionowanie ważności umowy. Jako że zakwestionowanie umowy po jej zawarciu stanowi wyjątek od zasady pacta sunt servanda (zawartych umów należy dotrzymywać), to powołanie się na wady oświadczenia woli nie jest łatwe do wykazania. Tutaj z pomocą może przyjść właśnie adwokat, który oceni, czy dana sytuacja kwalifikuje się na wadę oświadczenia woli, a także doradzi jak skutecznie się na nią powołać przed kontrahentem, a także na drodze sądowej w razie dalszego trwania sporu co do ważności umowy.

Rękojmia za wady fizyczne lub prawne rzeczy

Rękojmia za wady fizyczne lub prawne rzeczy stanowi dodatkowy rodzaj odpowiedzialności najczęściej sprzedającego (ale występuje także w innych rodzajach umów cywilnoprawnych) za sprzedaną rzecz. Kupujący może zgłosić roszczenia w sytuacji, gdy dana rzecz jest uszkodzona, niepełnowartościowa, ma inne właściwości niż wcześniej to wskazano. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na nową, usunięcia wady na koszt sprzedającego, obniżenia ceny sprzedaży, a nawet może odstąpić od umowy sprzedaży za zwrotem ceny sprzedaży.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi trwa przez 2 lata w stosunku do ruchomości i 5 lat w odniesieniu do nieruchomości. Pamiętać jednak należy o terminach reklamacyjnych do zgłoszenia wady, które dodatkowo limitują odpowiedzialność sprzedawcy. W przypadku powstania wady lepiej nie czekać tylko od razu skonsultować się z specjalistom w celu ustalenia do kiedy i w jakiej formie można reklamować daną rzecz. W razie negatywnego rozpoznania reklamacji kupujący może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Szczególnie częstym przypadkiem z mojej praktyki są spory na tle rękojmi za wady powstające w oparciu u umowy deweloperskie.

Kary umowne

Kara umowna to umownie określona kwota pieniężna, którą będzie musiała zapłacić druga strona umowy za naruszenie jej postanowienia. Kara umowna stanowi formę z góry ustalonego odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Zadatek

Zadatek stanowi postanowienie umowne polegające na zapłacie określonej kwoty przy zawarciu umowy. Jeżeli umowa dojdzie do skutku to zadatek zaliczany jest na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli jednak umowa nie zostanie skutecznie zawarta z przyczyn leżących po stronie biorącego zadatek to osoba ta ma obowiązek zwrócić zadatek w podwójnej wysokości. Jeżeli jednak umowa nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie dającego zadatek, to osoba biorąca zadatek może zachować go dla siebie. W razie nie zawarcia umowy z przyczyn za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności zadatek podlega zwrotowi.

Cesja praw

Cesja to inne określenie dla przelewu wierzytelności (praw strony wynikających z danej umowy). Cesji może towarzyszyć również przeniesienie długu z danej umowy, co wówczas prowadzi do zmiany strony umowy.

Klauzula waloryzacyjna

Stanowi postanowienie umowne mające na celu waloryzację świadczenia pieniężnego w trakcie obowiązywania umowy. Skuteczna klauzula waloryzacyjna obowiązuje w umowie automatycznie, bez konieczności aneksowania umowy lub jej wypowiedzenia. Waloryzacja świadczenia pieniężnego ma doprowadzić do zachowania jego początkowej wartości niezależnie od mogącej wystąpić w przyszłości inflacji. Świadczenia pieniężne waloryzuje się do wartości waluty obcej, ceny złota lub indeksu dotyczącego wzrostu cen towarów i usług publikowanego przez GUS.

Skarga pauliańska

Często nieodzownym jest zakwestionowanie na drodze sądowej skuteczności rozporządzenia majątkiem przez dłużnika na rzecz osoby trzeciej w celu umożliwienia skierowania egzekucji do wyzbytego majątku nieuczciwego dłużnika. Pozew o stwierdzenie bezskuteczności takiej czynności w stosunku do wierzyciela nazywany jest skargą pauliańską (actio pauliana) i stanowi ważny instrument prawny ochrony interesów wierzyciela przed nieuczciwymi działaniami dłużnika zmierzającymi do pokrzywdzenia interesów wierzyciela. Skarga pauliańska może zostać wniesiona do sądu w terminie 5 lat od dokonania czynności prawnej prowadzącej do pokrzywdzenia interesów wierzyciela.

Porady konsumenckie

Przystąpienie do Unii Europejskiej wiązało się z wprowadzeniem regulacji prokonsumenckich do polskiego porządku prawnego. Ilość regulacji jest tak znacząca, że aktualnie zyskała sobie ona miano prawa konsumenckiego. Konsumentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Konsumentowi w relacjach z przedsiębiorcami przysługuje szereg dodatkowych uprawnień takich jak np. prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet, czy ułatwienia w realizacji praw z rękojmi za wady rzeczy (tzw. reklamacje).

Prawo konsumenckie chroni też konsumenta poprzez zakazy wprowadzania przez przedsiębiorców do umów i regulaminów tzw. niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne). Doświadczony prawnik może ocenić, czy treść umowy zawartej przez konsumenta może zostać uchylona właśnie poprzez zawarcie klauzul abuzywnych. W ramach tej dziedziny prawa udzielam porad prawnych, jak również pomagam w dochodzeniu roszczeń od przedsiębiorców. W razie potrzeby współpracuję z powiatowymi rzecznikami praw konsumenta w celu uzyskania pomocy dla klienta bez występowania na drogę sądową.

Adwokat prawo cywilne Wrocław

Poszukujesz wsparcia w sprawach prawnych we Wrocławiu? Zmagasz się z problemami, które wymagają wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa cywilnego? Jeśli tak, doskonale trafiłeś.

Jako doświadczony adwokat od prawa cywilnego we Wrocławiu wiem, jak skomplikowane mogą być niektóre sprawy. Dlatego dokładam wszelkich starań, aby moje usługi były kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. 

Zakres mojej działalności obejmuje różnorodne obszary prawa cywilnego. Zajmuję się między innymi odszkodowaniami, sprawami o zapłatę, windykacją wierzytelności a także wszelkiego rodzaju zagadnieniami dotyczącymi umów. Niezależnie od problemu, z którym się zmagasz, możesz liczyć na moją pomoc.

Zapewniając obsługę prawną na najwyższym poziomie, łączę solidną wiedzę z zakresu prawa cywilnego z praktycznym doświadczeniem adwokata działającego we Wrocławiu. Wszystko to, abyś mógł czuć się pewnie i bezpiecznie, niezależnie od skomplikowania Twojej sprawy.

Moja kancelaria adwokacka to miejsce, gdzie prawo cywilne we Wrocławiu jest nie tylko profesją, ale i pasją. Zapraszam do kontaktu i umówienia się na spotkanie. Przekonaj się, że wiedza i doświadczenie to klucz do sukcesu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Powierz swoją sprawę profesjonaliście. Pomogę Ci rozwiązać twoje problemy prawne. Skontaktuj się za pośrednictwem formularza lub zadzwoń.

Zadzwoń:
+48 605 090 817

[email protected] Pon – Pt 09:00-17:00