+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm we Wrocławiu

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie nieustannie oddziałują na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy walczący każdego dnia o sukces swoich firm muszą dostosowywać się do potrzeb konsumentów, a nawet wyprzedzać powstawanie trendów. Jednocześnie należy przestrzegać ustalonych zasad regulujących rynek, a także respektować roszczenia konsumentów. Dynamizm społeczno-gospodarczy nie jest jednak jedynym wyzwaniem. W coraz bardziej skomplikowanym i wzajemnie powiązanym świecie przedsiębiorcy muszą mierzyć się z ograniczeniami administracyjnymi. W Polsce środowisko do prowadzenia działalności gospodarczej nie jest łatwe z uwagi na częste zmiany prawa, zawiłość prawa, a także znaczną dowolność interpretacyjną przepisów. 

W takich warunkach nieodzownym jest korzystanie z doraźnej bądź stałej obsługi prawnej, która pozwoli na odciążenie przedsiębiorcy od wykonywania czynności formalnych, po to aby umożliwić mu skoncentrowanie się na przedsięwzięciu gospodarczym. Jako przedsiębiorca rozumiem Wasze problemy w bieżącej działalności gospodarczej, a także często spotykaną niepewność w związku z planowanymi inwestycjami. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie konkretnej dziedziny funkcjonowania firmy fachowcowi, który dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zajmie się nią w sposób odpowiedzialny. Tak jak każda firma potrzebuje księgowego, tak również każda firma potrzebuje wykwalifikowanego prawnika.

Zdobyte doświadczenie w obsłudze korporacyjnej pozwala mi na wspieranie Waszych biznesów nie tylko przed sądami i organami administracji publicznej. Zajmuję się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, która obejmuje m.in. doradztwo prawne, windykację należności, sporządzanie umów, wsparcie w negocjacjach, zarządzanie sporami pracowniczymi, a także obsługę korporacyjną spółek. W mojej wizji obsługi prawnej dla firm prawnik nie ogranicza się wyłącznie do reprezentowania firmy w sporze sądowym. Tak jak we własnej działalności, tak również w ramach świadczonych usług prawnych kieruję się zasadami typowymi dla kupieckiej tradycji, a to przezornością, uczciwością, starannością i terminowością.

Nauczony doświadczeniem wiem, że wielu problemów i sporów prawnych można uniknąć poprzez wcześniejsze uregulowanie zasad współpracy z kontrahentami, wspólnikami, czy pracownikami. Lepiej zawczasu ustalić zasady gry, zadbać o dowody na piśmie zamiast toczyć wieloletnie spory sądowe paraliżujące firmę. Niemniej w sytuacjach, w których nie można uniknąć sporu sądowego podejmuje się obrony interesów moich Klientów przed sądem.

Obsługa prawna firm Wrocław - zakres

Jako adwokat zapewniam kompleksową obsługę prawną dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, a także innych podmiotów o charakterze publicznym lub prywatnym. W obsłudze prawnej wykorzystuję interdyscyplinarną wiedzę prawną, rozeznanie ekonomiczne, a także pozyskaną od Was wiedzę o Waszych biznesach. Każde przedsiębiorstwo ma swoją specyfikę, którą uwzględniam w doradzanych i przedsiębranych czynnościach prawnych tak aby zoptymalizować procesy prawne. Moją ambicją jest zawsze wdrożenie współpracy, która pozwoli na całkowite odciążenie przedsiębiorcy od kwestii prawnych w firmie.

Skorzystaj z mojej pomocy

Zadzwoń: +48 605 090 817

·  Pon – Pt 09:00-17:00

Obsługa prawna firm Wrocław - oferowane usługi

Zakładanie spółek

W ramach prowadzonej praktyki prawnej zajmuję się tworzeniem i rejestracją nowych podmiotów prawnych, w szczególności spółek. Zakładanie spółki obejmuje doradztwo w zakresie tego jaką formę prawną wybrać dla danej działalności gospodarczej, przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę zawiązania spółki (umowa spółki, statuty, regulaminy urzędowania, inne niezbędne oświadczenia). Towarzyszę w przeprowadzaniu czynności notarialnych, a na koniec przeprowadzam postępowanie rejestrowe przed sądem. 

Przekształcenia spółek

Zajmuję się przygotowaniem procesu zmian w spółkach obejmujących zmiany personalne, kapitałowe, funkcjonalne. Przygotowuje niezbędne dokumenty stanowiące podstawę zmian, takie jak uchwały, protokoły, teksty jednolite umów. Następnie w razie potrzeby towarzysze w czynnościach notarialnych, a na koniec przeprowadzam postępowanie rejestrowe w sądzie. 

Prowadzenie postępowań przed sądem rejestrowym

Reprezentuję Was w postępowaniach przed sądem rejestrowym. Zakres spraw jest przeróżny od dotyczących utworzenia spółki i zmian w spółce, po spory pomiędzy wspólnikami, postępowania w sprawie nałożenia kar przez sąd rejestrowy.

Likwidacja spółek

Zakończenie działalności wymaga likwidacji spółki, która obejmuje wykonanie zawartych umów, spłatę długów, inwentaryzację majątku i podział aktywów rozwiązywanej spółki. Doradzam w zakresie czynności podejmowanych w procesie likwidacji, przeprowadzam czynności przed sądem rejestrowym.

Bieżąca obsługa prawna

Bieżąca obsługa prawna to nic innego jak stała gotowość do udzielania porad prawnych związanych z codzienną działalnością przedsiębiorcy w relacjach z administracją, kontrahentami, konsumentami i pracownikami. Zmiany prawa, a także jego zawiłość wymaga stałych konsultacji prawnych, które mają na celu ochronę interesów przedsiębiorcy i nie narażanie go na ewentualne sankcje prawne. Warto konsultować nie tylko duże inwestycje ale również bieżące problemy czy też zagadnienia prawne powstające tak przy okazji kontroli publicznych, roszczeń coraz bardziej świadomych konsumentów, a także w kontaktach z nie zawsze uczciwymi kontrahentami.

Windykacja należności pieniężnych

Rozwój stosunków gospodarczych nie zlikwidował zjawiska nieuczciwych kontrahentów, zastojów płatniczych, czy też nadużywania silniejszej pozycji na rynku. W mojej praktyce podejmuję się prowadzenia spraw windykacyjnych obejmujących czynności przedsądowe zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, prowadzenie pertraktacji ugodowych, dochodzenie należności na drodze sądowej, a także nadzorowanie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego. Moim celem jest zawsze maksymalne przyśpieszanie procedur, stałe monitorowanie postępu w sprawie aż do chwili wyegzekwowania zaległej należności.

Wsparcie w negocjacjach z kontrahentami

Wspieram Was w Waszej działalności obejmującej negocjacje z innymi podmiotami. Moja wiedza prawnicza pomaga w zoptymalizowaniu formy współpracy lub pozwala na wypracowanie skutecznego porozumienia, które będzie możliwe do wdrożenia w praktyce. Prowadzenie negocjacji może polegać na przejęciu w całości tego procesu lub towarzyszeniu przy ich prowadzeniu. Warto już na początkowym etapie nawiązywania współpracy zadbać o poufność rozmów, wykonalność postanowień, a także ich zgodność z prawem.

Zarządzanie sporami pracowniczymi

Na linii pracodawca – pracownik nieustannie dochodzi do mniejszych lub większych sporów. W większych i bardziej złożonych organizacjach spory pracownicze są nieuchronne. Bywa, że ich przyczyną są zaniedbania pracowników, ale również przyczyna może powstać po stronie pracodawcy w związku np. z utratą pozycji na rynku i potrzebą przeprowadzenia restrukturyzacji. W tej materii opiniuję zasady zatrudnienia, wskazuję na dozwolone formy współpracy, przygotowuję wypowiedzenia umów, regulaminy pracy, a także reprezentuję Was w sądzie w sporach z zakresu prawa pracy. 

Sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów, statutów, uchwał

Umowa stanowi podstawowy instrument regulacji stosunków prywatnoprawnych. Rzetelne przygotowanie umowy, która będzie regulować wielowymiarowo stosunki stanowi podstawę powodzenia w biznesie. Przezorność nakazuje mieć ograniczone zaufanie w myśl zasady, że umowy pisze się na czas wojny a nie pokoju. Opiniuję dla Was umowy otrzymywane od kontrahentów, współpracowników. Przygotowuję również umowy, których postanowienia będą nadawać się do wykonania, a nie pozostaną tylko na papierze. Dbam o to aby umowa była przejrzysta, prosta, zabezpieczała Wasze interesy, ale również była akceptowalna dla waszego kontrahenta. Tworzę umowy dostosowane ściśle do waszych indywidualnych potrzeb.

Reprezentacja przedsiębiorców w sporach gospodarczych przed sądami i organami administracji publicznej

Od wielu lat reprezentuje w sądzie Wasze interesy. Dbam o prawidłowy przebieg postępowania, dążę do przyśpieszenia czynności sądowych, chronię wasze dobre imię, udzielam ochrony w taki sposób aby zapewnić wam poczucie własnej godności, a także doprowadzić do pomyślnego zakończenia sporu sądowego w formie wyroku lub korzystnej ugody.

Obsługa prawna przedsiębiorstw Wrocław

Jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem, zajmuję się w kompleksową obsługą prawną firm z Wrocławia, niezależnie od ich wielkości czy formy prawnej. Moja oferta adresowana jest do przedsiębiorców, którzy borykają się z zawiłościami prawa, a moim celem jest zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie ich działalności.

Przykładam szczególną wagę do indywidualnego podejścia do każdego klienta. Jako prawnik dla firm z Wrocławia dostarczam wysokiej jakości usług oraz efektywnie prowadzę sprawy w imieniu klientów.

Specjalizuję się również w prawie spółek, dostarczając profesjonalnej obsługi prawnej dla spółek we Wrocławiu. Moje usługi obejmują doradztwo i pomoc w procesie tworzenia spółek, obsługę prawną istniejących już przedsiębiorstw, a także reprezentowanie klientów w sporach sądowych.

Serdecznie zapraszam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką we Wrocławiu. Gwarantuję profesjonalizm, indywidualne podejście do każdego klienta oraz skuteczne rozwiązania prawne.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Powierz swoją sprawę profesjonaliście. Pomogę Ci rozwiązać twoje problemy prawne. Skontaktuj się za pośrednictwem formularza lub zadzwoń.

Zadzwoń:
+48 605 090 817

[email protected] Pon – Pt 09:00-17:00