+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne we Wrocławiu

Rodzina postrzegana jest przez większość społeczeństwa jako najwyższa wartość w naszym życiu. Jednocześnie relacje rodzinne należą do najbardziej delikatnych i podatnych na komplikacje. Coraz trudniej nam samodzielnie rozwiązywać spory rodzinne, co skutkuje potrzebą występowania na drogę sądową. Prawo rodzinne reguluje szereg sytuacji z życia rodzinnego od zawarcia małżeństwa, poprzez władzę rodzicielską, alimenty, po rozwód i podział majątku wspólnego. Znaczna część sporów rodzinnych może być rozwiązana przy pomocy adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym, który pomoże w wypracowaniu porozumienia zawartego przed notariuszem. 

Niektóre sytuacje życiowe wymagają jednak interwencji sądu i wystąpienia na drogę sądową nawet przy polubownym stanowisku stron. Jako doświadczony adwokat sądowy wiem jak z wielkim ciężarem emocjonalnym wiąże się prowadzenie sporów dotyczących życia prywatnego przed sądem. Reprezentując Wasze interesy w sądzie pomagam Wam również jako powiernik Waszych tajemnic i zaufany doradca.

Specjalizując się w prawie rodzinnym dążę do zapewnienia Wam poczucia bezpieczeństwa w sądzie i skutecznego dochodzenia praw. Baczę by dobro dziecka zawsze zostało poszanowane, a spór nie zrujnował życia dzieci. Prawo rodzinne nie ingeruje nadmiernie w prawa rodzicielskie, jednakże w razie sporu rodziców sąd musi podejmować decyzje, które nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem zwaśnionych stron. Dokładam szczególnych starań by postępowanie sądowe z Waszym udziałem miało indywidualny charakter, a nie stanowiło tylko numerek na wokandzie.

Prawo rodzinne Wrocław - zakres

Powierzenie swojej sprawy rodzinnej adwokatowi ma doniosłe znaczenie dla Waszego życia prywatnego i zawodowego. Podejmuję się zastępowania Was w trudnych momentach życia, wspieram Was i prowadzę do pomyślnego zakończenia sporu sądowego. Sprawy rodzinne mają olbrzymienie znaczenie dla życia prywatnego, ale również dla życia zawodowego. Nieodmiennie życie prywatne oddziałuje na życie zawodowe, a rozsądne ułożenie relacji rodzinnych na przyszłość stanowi wartość samą w sobie. Pomoc doświadczonego adwokata w sprawie rodzinnej pozostaje nie do przecenienia.

Skorzystaj z mojej pomocy

Zadzwoń: +48 605 090 817

·  Pon – Pt 09:00-17:00

Rozwody i prawo rodzinne Wrocław - oferowane usługi

Rozwody Wrocław

W Polsce są przeprowadzane na drodze sądowej. Obywatele nie mają możliwości przeprowadzenia postępowania rozwodowego przed notariuszem lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zasada ta ma zastosowanie również do rozwodu za obopólną zgodą małżonków (rozwód bez orzekanie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego).

Sprawy o rozwód niosą ze sobą nieodłączny silny ładunek emocjonalny, wracają dobre ale i złe wspomnienia. Czas płynący od zainicjowania postępowania do uzyskania rozwodu jest również bardzo ciężki. Pomoc prawna jest zatem nieodzowna. Adwokat może wspierać i doradzać w tym trudnym czasie, może też zainicjować postępowanie w celu tymczasowego uregulowania praw i obowiązków na czas trwania postępowania (tzw. postępowanie zabezpieczające). Adwokat potrafi na chłodno, bez udziału emocji ocenić sytuację rodzinną, wdrożyć odpowiednie czynności sądowe, a także prowadzić zakulisowe negocjacje w sprawie polubownego zakończenia związku małżeńskiego.

Rozwód to niejako zamknięcie przeszłości, ale też rozpoczęcie nowego życia. Warto zatem zadbać o profesjonalną pomoc, która pozwoli nam na nowo ułożyć życie. Postępowanie rozwodowe może mieć prosty lub skomplikowany charakter. Rozwód to nie tylko kwestia orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, ale również uregulowanie alimentów, władzy rodzicielskiej, prawa do kontaktów dla małoletnich dzieci. Z uwagi na wzbogacenie się społeczeństwa podziały majątku wspólnego przeprowadzane są w praktyce w odrębnym postępowaniu sądowym po prawomocnym orzeczeniu rozwodu. Rozwód to choć powszechna sytuacja życiowa w społeczeństwie, to wymagająca pomocy prawnej w celu ułożenia na nowo licznych wzajemnie powiązanych relacji rodzinnych.

Podział majątku wspólnego

Sprawy o podział majątku wspólnego mogą być rozstrzygnięte razem ze sprawą o rozwód o ile małżonkowie będą mieć zgodne stanowisko w przedmiocie podziału majątku. W przeciwnym wypadku podział majątku wspólnego może odbyć się dopiero po prawomocnym orzeczeniu rozwodu. Sprawy o podział majątku wspólnego mają na celu ostateczny podział całego majątku zgromadzonego przez małżonków w czasie trwania małżeństwa i w ramach ustroju wspólności majątkowej.

Podział majątku może wiązać się z obowiązkiem dokonania spłat lub dopłat, w sytuacji gdy jeden z małżonków ma uzyskać składniki majątkowe o wyższej wartości w ramach dokonywanego podziału. Co do zasady w sądzie dzielone są wyłącznie aktywa majątku wspólnego, a ewentualny podział długu (np. kredyty hipoteczne) strony muszą samodzielnie uregulować np. w dodatkowej umowie. Przy podziale majątku wspólnego rozstrzygane są spory o to jakie składniki majątkowe wchodzą w skład spadku, rozliczane są nakłady dokonane przez małżonków na składniki majątkowe, ustalana jest wielkość udziału małżonków w majątku wspólnym, a także rozstrzygane są kwestie dotyczące samodzielnego spożytkowania np. środków pieniężnych jednego małżonka bez wiedzy drugiego.

Władza rodzicielska

Stanowi ogół uprawnień rodzica względem dziecka. Jest to prawo i obowiązek zarazem. Władza rodzicielska pozwala na kierowanie życiem dziecka, tak np. w zakresie sposobu leczenia, wyboru szkoły, sprawowania bieżącej pieczy, wychowywania dziecka według swoich przekonań. Postępowanie o uregulowanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi jest rozstrzygane jednocześnie ze sprawą o rozwód.

Postępowanie to może być inicjowane również już po rozwodzie w celu zmiany dotychczasowych uregulowań w materii władzy rodzicielskiej. Inną sytuację stanowi wszczynanie postępowania z urzędu przez sąd w celu pozbawienia/ograniczenia rodzica władzy rodzicielskiej na skutek zawiadomienia sądu o nieprawidłowym sposobie jej sprawowania.

W praktyce występują jeszcze sprawy o uregulowanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi pochodzącymi spoza małżeństwa. Uregulowanie władzy rodzicielskiej może nastąpić na kilka sposobów. Władza rodzicielska może być przyznana w pełni, może zostać ograniczona do konkretnych uprawnień, a również może nastąpić pozbawienie władzy rodzicielskiej.

W ramach władzy rodzicielskiej wyodrębnia się uprawnienie rodzica do sprawowania pieczy nad dzieckiem. Piecza zaś może zostać uregulowana jako piecza naprzemienna, co skutkować będzie sprawowaniem przez każdego rodzica pełnej pieczy w powtarzających się przedziałach czasu. W konsekwencji dziecko będzie na przemian znajdować się w ściśle określonym czasie u danego rodzica, który będzie nad nim sprawował pieczę. Rozwiązanie to jest dobre dla dziecka, jednakże wymaga wzorowej współpracy rodziców i pozostawania przez nich w dobrych relacjach. Piecza naprzemienna jest postulowana i coraz częściej orzekana przez sądy, przy czym sądy nie wyrażają na nią zgody w razie konfliktu rodziców. 

Alimenty

Alimenty są jednym z podstawowych obowiązków rodzinnych. Alimenty to nic innego jak regularne świadczenia pieniężne na rzecz osoby uprawnionej (np. małoletniego dziecka, rozwiedzionego małżonka, nieporadnego członka rodziny). Alimenty mogą zostać zasądzone przez sąd, jak również można je uregulować w drodze ugody sądowej. Alimenty mogą zostać uregulowane w sprawie o rozwód, a także w odrębnym postępowaniu.

Zyskującym na popularności rozwiązaniem są umowy alimentacyjne, które pozwalają na polubowne określenie alimentów bez występowania na drogę sądową. Tutaj jednak niezmiernie ważna jest precyzja postanowień i zabezpieczenie umowy klauzulami umownymi pozwalającymi na późniejsze wyegzekwowanie alimentów. Sprawy o alimenty mogą dotyczyć uregulowania tego obwiązku, podwyższenia świadczeń alimentacyjnych albo obniżenia świadczeń alimentacyjnych.

Kontakty

Członkowie rodziny mają prawo do kontaktów z dzieckiem (osobistej styczności i wspólnego spędzania czasu). Prawo do kontaktów co do zasady regulowane jest na drodze sądowej, co nie wyklucza zawarcia odpowiedniej ugody. W określonych stanach faktycznych prawo do kontaktów mogą mieć zagwarantowane dziadkowie z wnukami. Egzekwowanie prawa do kontaktów jest często skomplikowane i utrudnione. W braku dobrej woli rodziców wymagana może być interwencja sądu, badanie przez biegłych sądowych, a także pomoc psychologa. W skrajnych sytuacjach kontakty mogą odbywać się w obecności kuratora sądowego. Egzekwowanie prawa do kontaktów może nastąpić również poprzez nakładanie kar pieniężnych na rodzica odmawiającego współpracy przy przeprowadzaniu uregulowanych wcześniej kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem.

Sprawy opiekuńcze

Sprawy opiekuńcze są inicjowane przed sądem, w sytuacji gdy rodzice nie żyją lub nie mogą sprawować pieczy nad dziećmi. Sąd jest władny w takich okolicznościach do ustanowienia opiekuna dla małoletniego dziecka, który będzie sprawować pieczę nad dzieckiem, zapewni dziecku utrzymanie, a także w razie potrzeby będzie zarządzać majątkiem dziecka. Opiekun wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem sądu. Pamiętać należy, że nikogo nie można zmusić do sprawowania opieki nad inną osobą. Opiekun musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. Opieka ustanawiana jest również dla osób ubezwłasnowolnionych.

Unieważnianie małżeństwa

Unieważnianie małżeństwa następuje na drodze sądowej. Przebieg postępowania zbliżony jest do spraw rozwodowych. Unieważnienie małżeństwa następuje jednak z innych przyczyn niż rozwód. W niniejszym postępowaniu wykazywane są okoliczności prowadzące do stwierdzenia, że małżeństwo nie zostało zawarte w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Innymi słowy, że do zawarcia małżeństwa nigdy nie doszło. Instytucja ta kojarzy się z prawem kanonicznym, aczkolwiek ma zastosowanie również w świeckim prawie cywilnym i w odniesieniu do małżeństwa cywilnego jest rozpoznawana przez polskie sądy powszechne.

Separacja

Separacja w swoich skutkach zbliżona jest do rozwodu z tą różnicą, że małżonkowie nie mogą wstąpić w nowe związki małżeńskie. Podobnie jak rozwód separacja przeprowadzana jest na drodze sądowej. W Polce separacja nie jest popularnym rozwiązaniem prawnym. W razie kryzysu małżeńskiego następuje definitywne zakończenie związku małżeńskiego poprzez orzeczenie rozwodu. Instytucja ta może jednak być zastosowana w indywidualnych przypadkach. Należy pamiętać, że separacja faktyczna nie wywiera żadnych skutków prawnych. Dopiero przeprowadzenie postępowania w sprawie o separację lub rozwód zmienia prawa i obowiązki małżonków.

Umowy majątkowe małżeńskie

Umowy majątkowe małżeńskie zawierane są w celu zmodyfikowania ustawowego modelu wspólności majątkowej małżeńskiej. W mowie potocznej umowy te nazywa się intercyzami. Na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej małżonkowie mogą rozszerzyć, ograniczyć, a nawet całkowicie znieść między sobą wspólność majątkową. W tym zakresie pomagam Wam w znalezieniu optymalnego modelu majątkowych relacji rodzinnych, który będzie odpowiadać Waszym ustaleniom rodzinnym, a zarazem będzie adekwatny do rodzaju wykonywanej pracy i prowadzonego biznesu. Umowa majątkowa ma też pozwolić na zabezpieczenie rodziny przed ryzykiem gospodarczym podejmowanym przez przedsiębiorcę.

Zarząd majątkiem wspólnym

Małżonkowie mają obowiązek współdziałać w zarządzaniu majątkiem wspólnym. W razie sporów powstałych na tym tle sąd rozstrzyga w jaki sposób dany spór ma zostać rozwiązany. Może to mieć miejsce np. w odniesieniu do sporu o wspólną nieruchomość polegającego na różnicy zdań co do jego sprzedaży lub wydzierżawienia.

Zniesienie wspólności majątkowej

Zniesienie wspólności majątkowej może nastąpić na drodze sądowej. Z ważnych powodów małżonek może dochodzić zniesienia wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa. W konsekwencji ustrój wspólności majątkowej zostaje uchylony, a w małżeństwie ustanawiany jest przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej. Instytucja ta jest wykorzystywana, w sytuacji gdy jeden z małżonków marnotrawi majątek wspólny lub nie współdziała w zarządzie nad nim. Konsekwencją zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej jest również przekształcenie wspólności praw do danych rzeczy w tzw. współwłasność w częściach ułamkowych, co zmienia zasady zarządzania majątkiem, w tym umożliwia sprzedaż udziału w prawie własności danej rzeczy.

Zgoda sądu na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu

Sądy rozpoznają również tego rodzaju wnioski, które mają na celu poddanie kontroli rodziców w jaki sposób zarządzają majątkiem dziecka. Dziecko nie może samodzielnie rozporządzać swoim majątkiem. Takie decyzje w jego imieniu podejmują rodzice. W razie potrzeby np. sprzedaży nieruchomości niezbędnym będzie przed przeprowadzeniem transakcji uzyskanie zgody sądu. Ponadto zgoda sądu może być wymagana przed przyjęciem darowizny w imieniu dziecka, która jednocześnie jest obciążona długiem lub służebnością. Do tej kategorii spraw zaliczamy również wnioski o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka.

Ustalenie ojcostwa i praw z tym związanych

Ustalenie ojcostwa i praw z tym związanych w razie sporu rodziców następuje na drodze sądowej. Przy braku wątpliwości co do ojcostwa dziecka oraz zgodności rodziców uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W razie jednak uchylania się ojca od uznania dziecka możliwym jest wystąpienie na drogę sądową. Jednocześnie w tym samym postępowaniu możliwym jest uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej i alimentów. Podstawowym dowodem w niniejszym postępowaniu pozostaje dowód z badań genetycznych.

Przysposobienie (adopcja)

Przysposobienie (adopcja) jest to postępowanie zmierzające do włączenia do rodziny dziecka niepochodzącego w sposób biologiczny od adoptujących rodziców. Przysposobienie tworzy stosunek prawny pomiędzy rodzicami a dzieckiem niepochodzących od nich, tak jakby byli rodziną ze wszelkimi tego konsekwencjami. Przysposobienie może być również skomplikowanym i trudnym postępowaniem, w sytuacji gdy rodzic biologiczny nie wyraża zgody na przeprowadzenie adopcji. W takich okolicznościach przysposobienie wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności zmierzających do adopcji dziecka. Zdarza się również, że sądy rozpoznają sprawy o rozwiązanie przysposobienia.

Prawo rodzinne - adwokat Wrocław

Szukasz prawnika od rozwodów we Wrocławiu? A może zmagasz się z kwestią podziału majątku lub alimentów? Niezależnie od Twojej sytuacji, moja kancelaria prawna zajmująca się prawem rodzinnym jest tutaj, aby Ci pomóc. 

Zajmuję się prawem rodzinnym we Wrocławiu, z naciskiem na sprawy rozwodowe. Rozumiem, jak trudne i emocjonalne mogą być te chwile, dlatego staram się zapewnić swoim klientom wsparcie, empatię i profesjonalizm na każdym kroku tego trudnego procesu.

Jako doświadczony prawnik od rozwodów we Wrocławiu, oferuję kompleksową pomoc prawną, obejmującą wszystkie aspekty rozwodów, takie jak podział majątku, alimenty, czy ustalanie opieki nad dziećmi. Mój cel to zapewnienie, że Twoje prawa są w pełni chronione i respektowane podczas tego trudnego procesu.

Jestem gotowy pomóc Ci w tej trudnej chwili, oferując profesjonalne doradztwo prawne i wsparcie. Wiem, że rozwód to trudny proces, ale z odpowiednią pomocą prawną, możesz przejść przez niego z godnością i pewnością. Skontaktuj się ze mną, a razem znajdziemy najlepszy sposób na rozwiązanie Twojej sytuacji.

Podział majątku jest jednym z najtrudniejszych aspektów rozwodu. Jako prawnik z Wrocławia zajmujący się podziałem majątku mam doświadczenie i wiedzę niezbędną do negocjacji i tworzenia sprawiedliwych porozumień majątkowych.

Wiem, jak ważne jest zapewnienie, aby Twoje dzieci były odpowiednio zabezpieczone finansowo. Dlatego oferuję pomoc prawną związaną z alimentami we Wrocławiu, pomagając w negocjacjach i walcząc o Twoje prawa w sądzie.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Powierz swoją sprawę profesjonaliście. Pomogę Ci rozwiązać twoje problemy prawne. Skontaktuj się za pośrednictwem formularza lub zadzwoń.

Zadzwoń:
+48 605 090 817

[email protected] Pon – Pt 09:00-17:00