+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Pomoc frankowiczom

Pomoc frankowiczom Wrocław

Przed 2008 r., ale również później, wiele osób zdecydowało się na zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich w celu zrealizowania swojego marzenia o własnym mieszkaniu. Szeroka akcja kredytowa banków stworzyła koniunkturę dla rynku nieruchomości. Kredytobiorcy nie zostali jednak poinformowania przez banki jak ryzykowne jest zawarcie umowy kredytu frankowego.

Po wybuchu kryzysu gospodarczego w 2008 r. kredytobiorcy odczuli rażący wzrost kosztów obsługi kredytu. Następnie wiele lat zajęło wypracowanie w sądach spójnej linii orzeczniczej dla oceny wadliwych umów kredytu we frankach. Problem kredytów frankowych stał się problemem społecznym, gdyż brak spłaty kredytu mógł prowadzić do utraty mieszkania. Przełom w sprawie hipotek frankowych nastąpił w 2018 r. za sprawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Kredyt denominowany – polega na wyrażeniu kredytu w walucie obcej, przy czym wypłata kredytu przez bank następuje w walucie krajowej po kursie z dnia uruchomienia kredytu. W chwili zawarcia umowy kredytobiorca nie wiedział jaka kwota zostanie mu wypłacona, jak również nie wiedział jaką kwotę będzie musiał spłacić. Kurs wypłaty i spłaty kredytu był jednostronnie ustalany przez bank i publikowany w tabeli kursów. 

Kredyt indeksowany – polega na wyrażeniu kwoty kredytu w złotówkach, przy czym saldo zadłużenia kredytobiorcy było przeliczane na walutę obcą z dnia uruchomienia kredytu. W konsekwencji kredytobiorca nie wiedział dokładnie jaką kwotę kredytu w walucie obcej będzie musiał spłacać. Ponadto przeliczanie salda zadłużenia według zmiennego kursu waluty obcej prowadziło do wzrostu świadczeń kredytobiorcy. Sam kurs spłaty kredytu był ustalany jednostronnie przez bank i publikowany w tabeli kursów.  

Kredyt walutowy – w praktyce banki rzadko udzielały kredytów walutowych. Nazwa umowy oraz część jej postanowień może stwarzać pozory zawarcia umowy kredytu walutowego. Dokładna analiza obejmująca załączniki do umowy, regulamin albo ogólne warunki umowy prowadzi do wniosku, że strony zawarły jednak umowę kredytu denominowanego, którą można skutecznie zakwestionować w sądzie. 

Kredyty frankowe są wadliwe pod względem prawnym. W treści umów banki zastosowały klauzule abuzywne (niedozwolone postanowienia umowne), które naruszają prawa konsumenta i są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Spory z bankami rozstrzygane są w procesie cywilnym przed sądami powszechnymi. W Polsce ustawodawca nie zdecydował się na rozwiązanie problemu społecznego kredytów frankowych poprzez odgórne (ustawowe) uregulowanie relacji na linii banki – konsumenci. W konsekwencji jedyną skuteczną metodą dochodzenia swoich praw w związku z zawarciem nieuczciwej umowy kredytu pozostaje droga sądowa. 

W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu (dominujące linia orzecznicza) kredytobiorca może żądać od banku zwrotu wszystkich środków pieniężnych wpłaconych do banku tytułem spłaty kredytu. Ponadto kredytobiorca może żądać umorzenia niespłaconej części kredytu. Jednocześnie kredytobiorca musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu na rzecz banku zwrotu kapitału wypłaconego kredytu. W większości przypadków kwota spłaty kredytu znacznie przekracza kwotę kapitału kredytu, a w innych sytuacjach rozliczenie z bankiem może nastąpić poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności. 

W przypadku stwierdzenia częściowej nieważności umowy kredytu kredytobiorca może żądać od banku zwrotu nadpłaconej wysokości rat spłaty kredytu. Jednocześnie kredytobiorca może żądać redukcji salda zadłużenia. W przypadku częściowej nieważności kredytu mówi się o skutku odfrankowienia. Umowa zatem wiąże strony dalej, jednakże kredyt traktowany jest jak typowy kredyt złotówkowy. W praktyce koncepcja odfrankowienia nie jest już stosowana. 

Dominująca linia orzecznicza Sądu Najwyższego i sądów powszechnych jest korzystna dla frankowiczów, co zachęca do wstępowania na drogę sądową. W licznych wyrokach Sądu Najwyższego i sądów powszechnych wprost wskazano, że umowy kredytu denominowanego, jak również umowy kredytu indeksowanego, są nieważne w całości ze skutkiem ex tunc. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego rozstrzygnęło na korzyść frankowiczów wiele kluczowych zagadnień prawnych występujących w sprawach frankowych. Tytułem przykładu należy wskazać na rozstrzygnięcie w przedmiocie: stosowanie teorii dwóch kondykcji, zasadności udzielenia zabezpieczenia powództwa, czy też bezzasadność żądania przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. 

Aktualnie sądy uwzględniają roszczenia frankowiczów przeciwko wszystkim bankom, które udzielały kredytów denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych do waluty obcej (najczęściej do franka szwajcarskiego). Kredytobiorcy mogą podnosić roszczenia wobec banków, które formalnie nie występują już w obrocie gospodarczym. Obowiązki wynikające z kredytów banków już nieistniejących zostały bowiem przejęte przez ich następców prawnych, tj. inne banki. 

Z dużą dozą prawdopodobieństwa również umowy kredytów frankowych zawarte przez Was zawierają niedozwolone postanowienia umowne, co pozwala na zakwestionowanie ważności całej umowy. Każda sprawa wymaga indywidualnego zbadania, jednakże praktyka wskazuje, że tylko nieliczne przypadki nie podlegają ochronie prawnej w sądzie.

Wytoczenie powództwa przeciwko banku nie oznacza jednak automatycznej wygranej. Sąd w sprawie cywilnej nie będzie działać z urzędu na korzyść frankowicza. Sukces w sprawie frankowej zależy przede wszystkim od pracy i zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika. Jedynie doświadczony prawnik, który specjalizuje się w kredytach frankowych i na bieżąco monitoruje zmiany zachodzące w orzecznictwie sądów, może doprowadzić do wygranej z bankiem. Ja zajmuję się kredytami frankowymi od marca 2020 r. i od tego czasu z powodzeniem pomagam frankowiczom.

Kredyty frankowe Wrocław - zakres

Z oficjalnych danych wynika, że około 95% spraw frankowych rozstrzygana jest przez sądy na korzyść frankowiczów. Banki pomimo rażąco niekorzystnych dla nich kolejnych wyroków sądów dalej kwestionują swoją odpowiedzialność w celu odłożenia w czasie obowiązku zwrotu środków pobranych na podstawie nieważnych umów kredytu. Z drugiej strony banki coraz częściej proponują zawarcie ugody przedsądowej. Treść proponowanych ugód jest jednak niesatysfakcjonująca dla kredytobiorców. Banki proponują jedynie przewalutowanie kredytu i częściową redukcję salda zadłużenia.

 

Rozwiązanie taki jest korzystne tylko dla banku, albowiem roszczenia kredytobiorców za okres przed zawarciem ugody nie są w ogóle rozliczane. Niewykluczone, że w trudnych sytuacjach życiowych taka ugoda może wydać się dobrym rozwiązaniem, jednakże w większości przypadków takim nie jest. W żadnym razie ugoda ta nie stanowi wypośrodkowania praw i obowiązków obu stron umowy kredytu. Ustępstwa kredytobiorcy są daleko bardziej idące niż ustępstwa banku.

 

Znacznie lepszym rozwiązaniem przynoszącym wymierne korzyści finansowe jest pozwanie banku w sprawie frankowej w celu stwierdzenia nieważności umowy kredytu lub doprowadzenia do jej odfrankowienia. Na drodze sądowej w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowicze mogą uzyskać zwrot środków pieniężnych uiszczonych do banku oraz umorzenie pozostałej do spłaty części kredytu.

 

Natomiast w przypadku odfrankowienia (częściowej nieważności umowy kredytu) frankowicze mogą uzyskać zwrot nadpłaconych środków pieniężnych oraz redukcję pozostałej do spłaty części kredytu. Ponadto po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. wielu frankowiczów będzie mogło uzyskać zabezpieczenie powództwa w sądzie, co pozwoli na zawieszenie spłaty rat kredytu w trakcie procesu sądowego.

Skorzystaj z mojej pomocy

Zadzwoń: +48 605 090 817

·  Pon – Pt 09:00-17:00

Pomoc frankowiczom Wrocław - oferowane usługi

Analiza umowy kredytu frankowego

Bezpłatnie analizuję dla Was umowy kredytów frankowych. Analiza umowy obejmuje weryfikację pod względem prawnym umowy, załączników do umowy, aneksów, a także regulaminów. Dopiero kompleksowe zbadanie treści wszystkich dokumentów kreujących stosunek prawny pozwala na jednoznaczną ocenę wadliwości umowy. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia w przedmiocie wypłaty i spłaty kredytu

Bezpłatnie przygotowuję dla Was wniosek o wydanie przez bank zaświadczenia o wypłacie i spłacie kredytu. Zaświadczenie stanowi podstawowy dowód w sprawie sądowej. Jednocześnie dokument ten pozwala na dokładne ustalenie wysokości waszych żądań. 

Przygotowanie obliczenia wysokości roszczeń i korzyści

Bezpłatne obliczam dla Was wysokość waszych żądań, a także ustalam realną korzyść finansową jaką możecie odnieść w związku z pozwaniem banku do sądu. Dodatkowo wyjaśniam jakie są koszty postępowania sądowego.  

Mediacja w Sądzie Polubownym przy KNF

Jeżeli zdecydujecie się na udział w postępowaniu mediacyjnym, to reprezentuję Was na posiedzeniu przed mediatorem. Z doświadczenia wiem, że mediacje te nie przynoszą pożądanych rezultatów. Niemniej pomagam osobą, które zdecydowały się na ten etap przedsądowego dochodzenia należności. 

Reklamacja do banku

Przed wytoczeniem powództwa wysyłam do banku reklamacje wraz z wezwaniem do zapłaty. Banki nie uznają reklamacji. Działanie to ma jednak wyczerpać próbę polubownego rozwiązania spory, jak również postawić dług w stan wymagalności. 

Pozew przeciwko banku

Przygotowuję pozew prowadzący do skutecznego zakwestionowania ważności umowy w sądzie. Szczegółowa i rozbudowana argumentacja prowadzi do zmaksymalizowania szans na sukces w sprawie. Jednocześnie pozew opracowuję w taki sposób aby zabezpieczyć Wasz interes prawny. 

Przygotowanie do przesłuchania w sądzie

Niezbędnym dowodem w sprawie frankowej jest przesłuchanie kredytobiorców. Przed rozprawą przygotowuję Was do złożenia zeznań, w tym wyjaśniam przebieg rozprawy i wskazuję jakie pytania mogą zostać zadane przez sąd lub pełnomocnika banku. 

Reprezentacja w sądzie I  i II instancji

Aktywnie uczestniczę w całym postępowaniu sądowym. W razie potrzeby składam dodatkowe pisma procesowe i informuję Was na bieżąco o przebiegu postępowania. Ponadto na rozprawach sądowych czynnie bronię Waszych praw. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to składam środki odwoławcze (apelacja, zażalenie) lub odpowiedzi na środki odwoławcze pełnomocnika banku.  

Reprezentacja przed Sądem Najwyższym

Jakkolwiek większość zagadnień prawnych została przesądzona przez Sąd Najwyższy, to nie można wykluczyć potrzeby wniesienia skargi kasacyjnej lub odpowiedzi na taką skargę. Jeżeli okoliczności sprawy będą wymagać złożenia nadzwyczajnego środka zaskarżenia jakim jest skarga kasacyjna, to również podejmuję się tego w Waszym imieniu. 

Adwokat - kredyty frankowe Wrocław

Jako prawnik od kredytów frankowych we Wrocławiu, jestem tutaj, aby Ci pomóc. Rozumiem, jak skomplikowane i stresujące mogą być kwestie związane z kredytem frankowym. Dlatego oferuję profesjonalną pomoc frankowiczom we Wrocławiu, pomagając im walczyć o swoje prawa.

Moje usługi obejmują analizę umowy kredytowej, doradztwo w zakresie możliwych rozwiązań i reprezentację klienta w postępowaniach sądowych. Moim celem jest zapewnienie, że frankowicze we Wrocławiu otrzymają zwrot pieniędzy i unieważnienie wadliwych umów. 

Kredyty frankowe mogą być skomplikowane, ale z odpowiednią pomocą prawną, możliwe jest znalezienie rozwiązania. Jako prawnik specjalizujący się w pomocy frankowiczom we Wrocławiu, jestem gotów stanąć u Twojego boku i pomóc Ci w tej trudnej sytuacji.

Nie pozwól, aby kwestie prawne związane z kredytem frankowym Cię przytłoczyły. Skontaktuj się ze mną, a razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji kredytowej. Niezależnie od tego czy szukasz pomocy dla frankowiczów we Wrocławiu czy w innych miastach Polski. Jestem tutaj, aby Ci pomóc.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Powierz swoją sprawę profesjonaliście. Pomogę Ci rozwiązać twoje problemy prawne. Skontaktuj się za pośrednictwem formularza lub zadzwoń.

Zadzwoń:
+48 605 090 817

[email protected] Pon – Pt 09:00-17:00