+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Przerwa w wykonaniu kary

Pobyt w zakładzie karnym może zostać przerwany na skutek wystąpienia szczególnych okoliczności dotyczących skazanego lub jego bliskich. Sąd penitencjarny może, a w niektórych okolicznościach musi, udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary. Kiedy zatem skazany może ubiegać się o udzielenie przerwy w wykonaniu kary?

Przesłanki dla przerwy w wykonaniu kary

Sąd penitencjarny obligatoryjnie udzieli skazanemu przerwy w wykonaniu kary w sytuacji, gdy wystąpi u skazanego choroba psychiczna lub inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonywanie kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Przerwa udzielana jest do czasu ustania przeszkody (tutaj choroby). Wystąpienie choroby stwierdza się w opinii lekarskiej sporządzonej na zlecenie zakładu karnego.

Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Sąd może udzielić przerwy skazanemu kilkakrotnie, jednakże czas przerw nie może łącznie trwać dłużej niż rok. Fakultatywna podstawa udzielenia przerwy ma charakter ocenny i powinna zostać wykazana dowodami przez skazanego.

Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

Są udzielając przerwy w wykonywaniu kary może orzec wobec tego skazanego elektroniczną kontrolę miejsca pobytu. Więcej na temat dozoru elektronicznego (tzw. bransoletki) można przeczytać tutaj.

Postępowanie w sprawie przerwy w wykonaniu kary

W celu uzyskania przerwy w wykonywaniu kary należy złożyć do sądu penitencjarnego wniosek. Sąd przeprowadzi posiedzenie w zakładzie karnym, w czasie którego skazany jest wysłuchiwany przez sąd. W posiedzeniu sądu bierze udział również prokurator i przedstawiciel administracji zakładu karnego.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku przez sąd, stornie przysługuje zażalenie do sądu wyższej instancji. Rozpoznanie zażalenia następuje na posiedzeniu sądu, ale już poza zakładem karnym.   

Przerwa prowadząca do warunkowego przedterminowego zwolnienia

Jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary, sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary na zasadach warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Powyższego rozwiązania prawnego nie stosuje się, jeżeli kara lub suma kar pozbawienia wolności przekracza 3 lata.

Sąd decyduje o warunkowym zwolnieniu skazanego w formie postanowienia, na które skazanemu przysługuje zażalenie do sądu wyższej instancji.

Odwołanie przez sąd przerwy w karze

Sąd penitencjarny może odwołać przerwę w wykonaniu kary. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Kancelaria Migała we Wrocławiu świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, w tym występuje jako obrońca przed sądami penitencjarnymi. W przypadku problemów uzyskania przerwy w wykonywaniu kary zapraszam do kontaktu.

Wpis powstał przy współpracy z Kancelarią Adwokacką AGK, która jest stałym współpracownikiem Kancelarii Migała we Wrocławiu.