+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

W sprawach frankowych po stronie powodowej nie zachodzi współuczestnictwo konieczne – uchwała Sądu Najwyższego z 19.10.2023 r. (III CZP 12/23) i uchwała z 26.10.2023 r. (III CZP 156/22)

Sąd Najwyższy wydał ważne uchwały w przedmiocie współuczestnictwa koniecznego w sprawach frankowych, które to uchwały powinny przyczynić się do ułatwienia dochodzenia roszczeń przez frankowiczów. Wystarczające będzie wytoczenie powództwa przez jednego kredytobiorcę. Co orzekł Sąd Najwyższy? Kto skorzysta na podjęciu uchwały przez Sąd Najwyższy?

Współuczestnictwo konieczne

Prawo lub obowiązki mogą przysługiwać wspólnie kilku podmiotom. W przypadku zamiaru dochodzenia takich praw na drodze sądowej wymagane jest wspólne wytoczenie powództwa przez kilka podmiotów. Wniesienie pozwu do sądu tylko przez jeden podmiot współuprawniony do wspólnego prawa, będzie skutkować brakiem odpowiedniej legitymacji procesowej, a w konsekwencji sąd nie będzie mógł rozpoznać sprawy.

Uchwały Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy orzekł, że w sprawach o stwierdzenie nieważności umowy kredytu nie zachodzi współuczestnictwo konieczne po stronie powodowej. W konsekwencji powództwo w sądzie nie musi być wytoczone przez wszystkich kredytobiorców jednocześnie. Możliwe zatem będzie złożenie pozwu do sądu przez np. jednego z dwójki kredytobiorców. Wszyscy kredytobiorcy będący stroną umowy nie będą musieli się zatem angażować w spór sądowy z bankiem.

Znaczenie dla praktyki

Dotychczas żądanie stwierdzenia nieważności umowy kredytu musiało zostać poparte w pozwie złożonym przez wszystkich kredytobiorców będących stroną umowy kredytu. Brak złożenia pozwu przez wszystkich kredytobiorców skutkował brakiem legitymacji procesowej czynnej, co mogło prowadzić nawet do oddalenia powództwa. Sytuacja taka była problematyczna zwłaszcza dla frankowiczów, którzy się rozwiedli.

Oczywiście można było wcześniej rozważać przeniesienie wierzytelności (cesję), jednakże w braku dobrej woli drugiego kredytobiorcy uniemożliwiało to wytoczenie powództwa. Ponadto braki podmiotowe po stronie powodowej mogłyby być uzupełniane w toku procesu, jednakże przystąpienie do sprawy sądowej również wymagało zgody drugiego kredytobiorcy.

Uchwały Sądu Najwyższego pozwalają na pozwanie banku przez jednego kredytobiorcę, co niewątpliwie ułatwi dochodzenie roszczeń przez frankowiczów. Kwestia dotyczy żądania stwierdzenia nieważności umowy i zwrotu świadczeń spełnionych na tej podstawie. Innym zagadnieniem jest, że jeden kredytobiorca nie może domagać się od banku zapłaty należności pieniężnych, które zostały uiszczone przez drugiego kredytobiorcę.  

Podsumowanie

Beneficjentami rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego będą niewątpliwie frankowicze, którzy rozwiedli się i nie uregulowali wszystkich kwestii związanych ze spłatą kredytu i odzyskaniem należności od banku. Stanowisko Sądu Najwyższego należy przyjąć z aprobatom, ponieważ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Po rozwodzie konflikt osobisty jest na tyle intensywny, że nie można oczekiwać współdziałania eksmałżonków. Zasadnym zatem było umożliwienie dochodzenia roszczeń frankowiczom, którzy się rozwiedli, a następnie samodzielnie muszą spłacać kredyt.

Kancelaria Migała we Wrocławiu specjalizuje się w pomocy frankowiczom. Więcej na temat spraw frankowych możecie przeczytać tutaj, a także w innych wpisach na blogu. Bezpłatnie przeanalizuję Waszą umowę kredytu. Następnie indywidualnie ustalimy dogodne warunki współpracy i rozpoczniemy dochodzenie Waszych roszczeń na drodze sądowej. Zapraszam do kontaktu.