+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Sprawy frankowe – czyli roszczenia frankowiczów przeciwko bankom

Od kilku lat obserwuję wzmożone zainteresowania sprawami frankowymi. Coraz więcej osób decyduje się na pozywanie banków. W swojej praktyce wielokrotnie pozywałem rożne banki w imieniu frankowiczów. Ilość wadliwych umów kredytu w obrocie skłania do stwierdzenia, że spory frankowe stały się już problemem społecznym. Kancelaria Migała we Wrocławiu dalej podejmuje się prowadzenia sporów powstałych na kanwie umów kredytu denominowanego lub indeksowanego.

Wady prawne umów kredytu frankowego

Dla przypomnienia wskażę tylko, że główne wady prawne umów kredytów frankowych dotyczą zawarcia w nich elementów pochodnego instrumentu finansowego, uprawnienia banku do dowolnego kształtowania wysokości kursu waluty ustalanego do spłaty kredytu, a także braku odpowiedniego pouczenia kredytobiorców o ryzkach występujących przy kredycie frankowym. 

Roszczenia konsumentów i przedsiębiorców

Aktualnie z pozwami przeciwko bankom mogą skutecznie  występować również przedsiębiorcy, a nie tylko konsumenci. Podstawowa różnica sprowadza się do wysokości kosztów sądowych niezbędnych do poniesienia przez przedsiębiorcę. Ustawodawca uregulował bowiem znacznie niższą opłatę sądową od pozwu konsumenta (1 000 zł) w porównaniu z opłata od pozwu przedsiębiorcy, która zależna jest od wysokości dochodzonych roszczeń (5% od wartości przedmiotu sporu).

Orzecznictwo sądów w sprawie kredytów frankowych

W Polsce ukształtowała się korzystna dla konsumentów linia orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Bez wątpienia wpływ na kształt orzecznictwa mają również wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dawały impuls do rozszerzenia ochrony praw kredytobiorców. Zdecydowana większość zagadnień prawnych dotyczących kredytów frankowych została rozstrzygnięta, a pomimo tego banki dalej kwestionują swoją odpowiedzialność. 

Ugody proponowane przez banki w sprawach frankowych

Część banków proponuje zawieranie ugód w sprawach frankowych. W praktyce ugody te są korzystne wyłącznie dla bankuów, albowiem frankowicze w sądzie są w stanie uzyskać znacznie większe korzyści. Większość propozycji ugodowych jedynie w małym stopniu uwzględnia roszczenia frankowiczów, a zatem trudno nazwać taką ugodę uczynieniem wzajemnych ustępstw.

Droga sądowa

Na drogę sądową mogą występować klienci wszystkich banków. Jeżeli kredyt był udzielony przez bank już nie istniejący, to powództwo można wytoczyć przeciwko jego następcy prawnemu, tj. bankowi przejmującemu likwidowany bank. Spory frankowe mogą dotyczyć zarówno kredytów spłaconych, jak również jeszcze nie spłaconych.

Kancelaria Migała we Wrocławiu specjalizuje się w pomocy frankowiczom. Więcej na temat spraw frankowych możecie przeczytać tutaj, a także w innych wpisach na blogu. Bezpłatnie przeanalizuję Waszą umowę kredytu. Następnie indywidualnie ustalimy dogodne warunki współpracy i rozpoczniemy dochodzenie Waszych roszczeń na drodze sądowej. Zapraszam do kontaktu.