+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Rozwód a kredyt hipoteczny – czyli jak podzielić wspólny majątek z długami

Zakończenie związku małżeńskiego, to nie tylko podział majątku wspólnego i uregulowanie kwestii dotyczących małoletnich dzieci. Powszechnie w praktyce występuje zagadnienie podziału kredytu hipotecznego przy okazji podziału majątku. Jak zatem podzielić dług hipoteczny?

Zasady podziału majątku wspólnego

Sąd w postępowaniu o podział majątku wspólnego przeprowadza podział jedynie aktywów wchodzących w skład majątku wspólnego. Byli małżonkowie chcąc uregulować kwestie dotyczące wspólnych długów muszą wypracować dodatkowe porozumienie pozasądowe. Rozwiązanie takie jest optymalne dla obu stron, ponieważ reguluje zasady spłaty długu i umożliwia swobodny podział majątku. W przeciwnym razie małżonkowie dalej będą odpowiadać solidarnie za długi. O podziale majątku wspólnego obejmującego nieruchomość możecie przeczytać tutaj.

Rozwód a kredyt hipoteczny – umowy pozasądowe

Najczęściej w praktyce występuje zasada, że małżonek decydujący się na przejęcie na własność nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym będzie zobowiązany do samodzielnej spłaty kredytu, przy czym okoliczność ta będzie mieć wpływ na wysokość spłaty udziału należnej dla drugiego małżonka. Kwestia ta regulowana jest w dodatkowej umowie.

Natomiast w przypadku sporu sądowego przejęcie przez jedną osobę majątku obciążonego hipoteką nie zwolni drugiego małżonka z obowiązku spłaty kredytu. Jeżeli małżonek będzie uchylać się od spłaty długu, to drugi małżonek może ponosić odpowiedzialność ze swojego majątku osobistego.

Rzecz jasna drugi małżonek może kierować roszczenia regresowe o zwrot połowy uiszczonej raty spłaty kredytu. Niemniej rozwiązanie takie jest niepraktyczne i generuje dodatkowe spory pomiędzy byłymi małżonkami. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zawarcie ugody, która będzie kompleksowo regulować niniejsze kwestie.

Wartość nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Co do zasady sąd przyznając nieruchomość na wyłączną własność jednego ze współwłaścicieli ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego (vide m.in. III CZP 21/18, III CZP 14/19). Ponadto Sąd Najwyższy wskazał, że po przeprowadzeniu podziału majątku podmiot nabywający nieruchomość na wyłączną własność może podnosić roszczenia regresowe z tytułu spłaty kredytu przeciwko byłemu małżonkowi. Wprost zatem zostało wyjaśnione, że roszczenia takie nie podlegają prekluzji z art. 618 par 3 k.p.c. (vide III CZP 30/18).

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach podziału majątku nie można sprowadzać do prostego rozdzielenia składników majątkowych pomiędzy dwie osoby. Niezbędne jest kompleksowe podejście, które pozwoli na uregulowanie zarówno aktywów, jak i długów. Taką profesjonalną pomoc prawną świadczy Kancelaria Migała we Wrocławiu.

Ponadto przy okazji rozliczenia długów może powstać konieczność ustalenia kto będzie dochodzić roszczeń wobec banku w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego. W zdecydowanej większości przypadków umowy kredytów frankowych są nieważne, a w konsekwencji niezależnie od spłaty kredytu zaktualizuje się problem dochodzenia roszczeń od banku. Strony decydując się na podział majątku powinny również poczynić ustalenia w przedmocie pozwania banku.