+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Rozwód a firma – czyli kiedy musicie podzielić rodzinną firmę

Sukcesy w życiu zawodowym nie zawsze idą w parze ze szczęściem życia rodzinnego. Coraz częściej rozwody kończą związki małżeńskie. Co jednak stanie się z firmą po rozwodzie? Wpływ rozwodu na losy firmy będzie zależeć od tego, czy firma wchodziła w skład majątku wspólnego, czy też stanowiła majątek osobisty małżonka. 

Firma w majątku wspólnym

Jeżeli małżonkowie nie zawarli żadnej umowy majątkowej, to firma rozumiana jako zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej wejdzie w skład majątku wspólnego. W konsekwencji cały majątek firmy będzie podlegać podziałowi. Od byłych małżonków będzie zależeć w jaki sposób zostanie podzielony majątek wspólny, w tym firma.

W zależności od charakteru i majątku firmy możliwym jest jej podzielenie np. z uwagi na charakter działalności operacyjnej. W braku możliwości podziału firmy zasadne będzie przejęcie jej na własność przez jednego z małżonków z jednoczesnym obowiązkiem spłaty udziału drugiego małżonka. Podział majątku może być przeprowadzony na drodze sądowej lub poprzez zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Odrębny przypadek stanowi założenie firmy przed ślubem przez jednego z małżonków. Jeżeli małżonkowie nie zawrą umowy majątkowej, to firma będzie stanowić majątek osobisty przedsiębiorcy. Dochody uzyskiwane jednak z prowadzonej działalności gospodarczej, jak również nabyte składniki majątkowe będą już wchodzić do majątku wspólnego, który w razie rozwodu będzie podlegać podziałowi.

Postępowanie w przedmiocie podziału majątku wspólnego opisałem tutaj.

Firma w majątku osobistym

Jeżeli małżonkowie zawarli przed ślubem umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, to firma po rozwodzie będzie stanowić wyłączną własność jednego z małżonków. W takiej przypadku firma nie będzie podlegać żadnym podziałom. Rozwód nie będzie mieć żadnego wpływu na działalność firmy.

W sytuacji gdy małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską w trakcie trwania związku małżeńskiego, to niezbędnym będzie zbadanie jaki majątek firmy został zgromadzony przed zawarciem umowy majątkowej, a jaki już po jej zawarciu. W praktyce decydując się na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie powinni wskazać co stanowi majątek wspólny i dokonać jego podziału. Ostatecznie zatem część majątku firmy będzie stanowić majątek wspólny, który zostanie podzielony przed dalszym jej rozwojem albo dopiero w przypadku rozwodu.

Nakłady i długi

Niezależnie od kwestii podziału majątku firmy należy wziąć pod uwagę rozliczenie nakładów na firmę. Często bowiem jeden z małżonków inwestuje osobiste środki w majątek firmy drugiego małżonka. Uczynienie nakładów nie prowadzi do współwłasności, jednakże pozwala na dochodzenie zwrotu zainwestowanych uprzednio środków. Zagadnienie rozliczenia nakładów opisałem tutaj.

Pamiętajcie, że przy podziale majątku wspólnego na drodze sądowej dzielone są jedynie aktywa (składniki majątku). Sąd nie dzieli długów. Ewentualne rozliczenie długów lub ustalenie odpowiedzialności za ich spłatę wymaga zawarcia dodatkowej umowy pomiędzy małżonkami. W tym też może pomóc Wam Kancelaria Migała we Wrocławiu.