+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Przekształcenie firmy w spółkę – czyli jak zmienić JDG w spółkę prawa handlowego

Wejście na wyższy poziom biznesowy lub wdrożenie planów sukcesyjnych może wymagać zorganizowania firmy na nowo. Proste przepisanie firmy na członka rodziny nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem. Warto z wyprzedzeniem zaplanować rozwój firmy i towarzyszące mu zmiany organizacyjne. Mechanizmem najbardziej sformalizowanym a zarazem zapewniającym pełną ciągłość biznesową jest przekształcenie jdg w spółkę prawa handlowego. Co za tym musicie wiedzieć o przekształceniu?

Przekształcenie firmy w spółkę

Jest sformalizowane i odbywa się na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie wymaga w szczególności sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy, opinii biegłego rewidenta, zawarcia umowy spółki, powołanie organów spółki, dokonania zgłoszeń w rejestrach. Wskazane czynności obejmują zatem zbadanie sytuacji finansowej przedsiębiorcy, ustalenie wiążącego planu przeprowadzanych zmian, a także dochowanie obowiązków wymaganych przy zwykłym zawiązaniu spółki prawa handlowego. Z jednej strony prowadzi to do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a z drugiej generuje znaczne koszty związane z taksą notarialną, wynagrodzeniem biegłego rewidenta i opłatami sądowymi.

Jakie są skutki przekształcenia firmy w spółkę?

Przedsiębiorca prowadzący dotychczas firmę w formie jdg zachowuje pełną ciągłość swojego biznesu przy zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Innymi słowy ogół praw i obowiązków przedsiębiorcy przechodzi na spółkę bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. Nie będzie zatem wymagane zawieranie cesji umów, uzyskiwanie zgody na zwolnienie z długu itp. Co do zasady przedsiębiorca zachowa udzielone mu wcześniej zezwolenia, koncesje i licencje. Ponadto przedsiębiorca prowadzący firmę w formie spółki zachowa także ciągłość finansową i rachunkową swojej działalności. Ma to znaczenie m.in. przy ocenie zdolności kredytowej w banku.

Jaka spółka do przekształcenia firmy?

Przepisy pozwalają jedynie na przekształcenie się przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z o.o., prostą spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną. Określenie jednoosobowa oznacza, że przekształcenie prowadzi do objęcia przez dotychczasowego przedsiębiorcę wszystkich udziałów lub akcji w spółce. W konsekwencji pomimo prowadzenia firmy jako spółki występuje w niej tylko jeden wspólnik.

Odpowiedzialność za długi

Przez okres trzech lat od dnia przekształcenia przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką za swoje zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej powstałe przed dniem przekształcenia. Za dzień przekształcenia rozumie się dzień dokonania wpisu spółki w KRS.

Pełna księgowość dla spółki

Spółki mają obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Zwiększa to niewątpliwie koszty obsługi księgowej firmy w porównaniu do jdg. Koszty związane z prowadzeniem księgowości nie powinny jednak stanowić podstawowego argumentu przy podejmowaniu decyzji o dalszych losach firmy.

Sprawozdania i informacje do KRS

Spółki mają obowiązek składania do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdań finansowych na koniec roku obrachunkowego. Zmiany personalne w obsadzie organów spółki, zmiany dotyczące działalności spółki również muszą być zgłaszane do KRS.

Podsumowanie

Przekształcenie może być mechanizmem pozwalającym na rozwinięcie działalności gospodarczej połączonym z ograniczeniem odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Pamiętajcie tradycyjnie o podejmowaniu takich decyzji z wyprzedzeniem, tj. w tedy kiedy chcecie to zrobić, a nie w sytuacji przymusowej. Zawsze lepszym rozwiązaniem jest rozdzielenie majątku prywatnego od majątku firmy i ograniczenie odpowiedzialności za długi niż doprowadzenie do ogłoszenia upadłości. Spółki nie są tylko dla dużych i bogatych biznesmenów. Niemniej niezbędne jest przeliczenie po kupiecku jakie koszty mają sens przy danej skali prowadzonej działalności gospodarczej.

Kwestie prawne natomiast możecie powierzyć Kancelaria Migała we Wrocławiu, która zapewni profesjonalną pomoc prawną we wdrożeniu sukcesji i obsłudze prawnej.