+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Porozumienie wspólników czyli jak utrwalić tajemnice firmy

Jednym z podstawowych instrumentów do przeprowadzenia sukcesji w firmie pozostaje utworzenie spółki prawa handlowego, która funkcjonuje na zasadach uzgodnionych w umowie spółki. Zgodnie z zasadą, że umowy piszę się na czas wojny, a nie pokoju należy zawsze zadbać o regulowanie kwestii mogących generować spory w przyszłości. Umowa spółki może zawierać również postanowienia dotyczące sukcesji w firmie rodzinnej. Pamiętać jednak należy, że umowa spółki jest jawna (upubliczniona), a każdy, w tym nawet konkurencja, może zapoznać się z jej treścią. Czy warto zatem wszystkie kluczowe kwestie dotyczące Waszych biznesów zawierać w umowie spółki?

Umowa spółki a tajemnice handlowe

Odpowiedź na zadane pytanie może być tylko jedna, oczywiście nie. Niecelowym jest wprowadzanie do umowy spółki szczegółowych zasad dotyczących np. polityki cenowej przedsiębiorstwa, zasad wynagradzania pracowników, czy innych tajemnic handlowych. Wskazane kwestie powinny być jednak spisane w firmie rodzinnej, tak aby zapewnić bank wiedzy dla kolejnych pokoleń właścicieli firmy. Jednocześnie nie mogą być one dostępne dla konkurencji.

Porozumienie wspólników

Tajemnice przedsiębiorstwa powinny zostać spisane w formie porozumienia wspólników, który to dokument stanowi formę umowy zawieranej pomiędzy wspólnikami. Zaletą takiego rozwiązanie jest jego poufność. Porozumienie wspólników nie jest bowiem składane do akt rejestrowych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie porozumienie jako umowa jest wiążące dla wspólników pod względem prawnym.

Zabezpieczenie poufności porozumienia

Porozumienie wspólników jako, że zawiera poufne i strategiczne informacje powinno zostać precyzyjnie sformułowane. Ważne jest zadbanie o dodatkowe zabezpieczenie przestrzegania i wykonalności postanowień porozumienia. W tym celu można zdecydować się na zawarcie porozumienia przed notariuszem (np. forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi), wprowadzenie klauzuli poufności, a także zawarcie kar umownych za naruszenie postanowień porozumienia wspólników. Suma tych rozwiązań zniechęci do ewentualnych naruszeń umowy, a z drugiej strony będzie stanowić gwarancję prowadzenia działalności firmy w uzgodniony wcześniej sposób.   

Kancelaria Migała we Wrocławiu doradza przedsiębiorcą i prowadzi bierzącą obsługę prawną firm. Zapraszam do kontaktu.