+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Płatności w walutach obcych – czyli klauzula walutowa w umowie

Sytuacja gospodarcza w kraju wymaga od przedsiębiorców zabezpiecznia wartości wynagrodzenia i cen ustalanych w umowach. Sposobem na uniknięcie spadku wartości pieniądza w transkacjach realizowanych w Polsce może być rozliczenie w walucie obcej. Jak zatem uregulować w umowie zapłatę w innej walucie niż PLN?

Płatności w walutach obcych – zasada nominalizmu

W polskim prawie obowiązuje zasada nominalizmu, tj. zapłata kwoty ustalonej w umowie następuje w wysokości nominalnej (bez uwzględnienia inflacji). W dobie szybkiego wzrostu cen towarów i usług rozwiązanie takie może być rażąco niekorzystne przy zawieraniu umów długoterimnowych lub z odroczonym terminem zapłaty. Przedsiębiorca chcąc zabezpieczyć wartość świadczenia pieniężnego w przyszłości może wprowadzić do umowy klauzulę waloryzacyjną.

Płatności w walutach obcych – zasada walutowości

Zachowanie wartości nabywczej świadczenia pieniężnego w umowie może nastąpić poprzez ustalenie ceny towaru lub usługi w walucie obcej, a to np. w euro lub dolarach. Przepisy prawa pozwalają na rozliczanie transakcji wykonywanych w Polsce nie tylko w złotówkach, ale również w walutach obcych. Kodeks cywilny w sposób wyczerpujący reguluje zagadnienie zapłaty w walucie obcej. Jednocześnie strony umowy mogą modyfikować kodeksowy model zapłaty.

W przypadku umów wykonywanych na terenie Polski, w których świadczenie pieniężne zostało wyrażone w walucie obcej, dłużnik może dokonać zapłaty w walucie polskiej, chyba że umowa, wyrok lub przepisy prawa zastrzegają zapłatę w walucie obcej. Decydując się zatem na wprowadzenie waluty obcej do umowy należy pamiętać o zastrzeżeniu spełnienia świadczenia wyłącznie w walucie obcej. W przeciwnym razie dłużnik będzie mógł zapłacić należność w złotówkach.

Kurs waluty obcej

W wyżej opisanej sytuacji wartość świadczenia w złotówkach zostanie ustalona na podstawie kursu średniego NBP dla danej waluty z dnia wymagalności, chyba że w umowie, wyroku lub przepisie prawa zastrzeżono inny kurs. Dodać jeszcze należy, że w przypadku opóźnienia dłużnika w zapłacie świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać zapłaty w walucie polskiej według kursu średniego NBP z dnia, w którym zapłata jest dokonywana.

Potrącenie wierzytelności w różnych walutach

Sposobem na regulowanie wzajemnych wierzytelności jest ich potrącenie. Również w przypadku wyrażenia wierzytelności w odmiennych walutach możliwe jest skuteczne dokonanie potrącenia. W takiej sytuacji należy wierzytelność przedstawioną do potrącenia przeliczyć na walutę wierzytelności potrącanej. Zastosowanie będzie mieć kurs średni NBP z dnia poprzedzajacego złożenie oświadczenia o potrąceniu.

Klauzula waluty

Zabezpieczenie ceny towaru lub usługi przed inflacją może nastąpić poprzez wyrażenie wysokości świadczenia piniężnego w walucie obcej. W takiej sytuacji należy zadbać o prawidłową redakcję umowy, w tym uregulować ewentualną możliwość zapłaty w PLN, a także wysokość kursu przyjętego do takiego rozliczenia. Strony umowy mogą swobodnie uregulować zasady płatności w walucie obcej.

Kancelaria Migała we Wrocławiu świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców w przedmiocie obsługi prawnej, w tym zakresie przygotowywania i opiniowania umów. Zapraszam do kontaktu.