+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Pełnomocnik czy prokurent w jdg ? – czyli jak umocować menadżera do działania w firmie

Rozwój prowadzonego biznesu może wymagać ustanowienia menadżera (dyrektora), który odciąży przedsiębiorcę w bieżącym prowadzeniu firmy. Żeby jednak menadżer mógł skutecznie podejmować działania w imieniu firmy musi być odpowiednio umocowany. W zależności od podziału obowiązków w firmie, a także w zależności od zaufania jakim przedsiębiorca darzy swojego współpracownika zasadne jest udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Jaki rodzaj umocowania będzie zatem odpowiedni w Waszych firmach?

Prokura w JDG

Jest to szczególny rodzaj pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę, który upoważnia do prowadzenia wszystkich spraw dotyczących przedsiębiorstwa. Prokurent z mocy ustawy jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych dotyczących firmy. Prokurent nie może jedynie sprzedać przedsiębiorstwa, wydzierżawić przedsiębiorstwa lub sprzedać nieruchomości firmy. Dawnej prokurę mogli ustanawiać jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego. Obowiązujące przepisy pozwalają na ustanowienie prokurenta także w jdg.

Prokurentem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Czynności prawne dokonywane przez prokurenta odnoszą bezpośrednio skutek wobec przedsiębiorcy, tj. mają takie znacznie jakby on sam działał. Uprawnień prokurenta nie można ograniczyć ze skutkiem dla osób trzecich. W konsekwencji prokurent jest uprawniony do reprezentacji przedsiębiorcy w kontaktach handlowych, jak i w postępowaniach sądowych. Innymi słowy prokurent może zawierać umowy, zatrudniać pracowników, rozpatrywać reklamacje itp.

W firmie może być ustanowionych kilku prokurentów. Od decyzji przedsiębiorcy będzie zależeć, czy prokurenci muszą działać wspólnie aby dokonać ważnej czynności (tzw. prokura łączna), czy też każdy z nich może działać samodzielnie (tzw. prokura samoistna). 

Jak ustanowić prokurenta w JDG?

Prokura może zostać ustanowiona wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. Prokura udzielona w jdg powinna zostać odnotowana w CEIDG. Wymogi te podyktowane są bezpieczeństwem obrotu gospodarczego i mają ułatwić potwierdzenie ważności umocowania.

Jak uchylić prokurę?

Prokura może zostać uchylona w każdym czasie. Powinno to zostać odnotowane w CEIDG, tak aby skutecznie uniemożliwić zaciąganie przez byłego prokurenta zobowiązań w imieniu firmy.

Wynagrodzenie prokurenta

Udzielenie prokury stanowi umocowanie do działania w imieniu firmy. Wynagrodzenie, a także rzeczywisty zakres obowiązków powinna określać odrębna umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a prokurentem.

Pełnomocnik zamiast prokurenta w JDG

Jeżeli żaden z waszych pracowników lub współpracowników nie cieszy się wystarczającym zaufaniem albo firma nie potrzebuje dodatkowego menadżera, to lepszym rozwiązaniem będzie udzielenie pełnomocnictwa. Zakres pełnomocnictwa można swobodnie określić. W praktyce wyróżnia się pełnomocnictwo ogólne (do podejmowania czynności zwykłego zarządu dotyczących ogółu spraw firmy), rodzajowe (do wykonywania powtarzających się czynności danego rodzaju) i szczególne (do wykonania konkretnej czynności).

Pełnomocnictwo ogólne do pewnego stopnia jest podobne do prokury, przy czym zakres uprawnień nie jest aż tak daleko idący. Pełnomocnictwo ogólne również powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Warto również wpisać pełnomocnika do CEIDG co usprawni jego działania (np. nie będzie musiał za każdym razem okazywać dokumentu pełnomocnictwa).

Podsumowanie

Prowadzenie biznesu o znacznej skali w formie jdg może wymagać usprawnienia jego działania. Jednym z instrumentów w poprawie organizacji firmy, czy też zwiększenia jego mocy przerobowych może być ustanowienie pełnomocnika. Wpis do CEIDG zapewnia transparentność przy transakcjach oraz ułatwia bieżącą pracę pełnomocnika.

Kancelaria Migała we Wrocławiu świadczy profesjonale usługi obsługi prawnej przedsiębiorców. W razie potrzeby reorganizacji firmy lub problemów prawnych w bieżącej działalności zapraszam do kontaktu.