+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Darowizna przedsiębiorstwa – czyli jak przepisać firmę na członka rodziny

Najpowszechniejszym i najprostszym sposobem na tzw. przepisanie firmy jest uczynienie na rzecz członka rodziny darowizny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. O umowie darowizny napisałem tutaj. Darowanie składników majątkowych przedsiębiorstwa powinno zostać połączone z dokonaniem czynności formalnoprawnych co wyjaśniam w niniejszym wpisie.

Darowizna przedsiębiorstwa

Jest to umowa, na mocy której darczyńca przenosi własność rzeczy na obdarowanego bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Darowizna przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części musi zostać zawarta w formie umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi. Darowizna nieruchomości zawsze musi być obligatoryjnie dokonana w formie aktu notarialnego.

Podatki od darowizny przedsiębiorstwa

Dokonanie darowizny podlega podatkowi od spadów i darowizn. Członkowie najbliższej rodziny darczyńcy mogą uzyskać zwolnienie z podatku od spadku i darowizn. Niezbędne jest dokonanie zgłoszenia otrzymania darowizny do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Zgłoszenie następuje na urzędowym formularzu, do którego załącza się dokument potwierdzający darowiznę. W przypadku nie dokonania zgłoszenia otrzymania darowizny powstanie obwiązek podatkowy.

Darowizna przedsiębiorstwa a wpis w CEIDG

Obdarowany przed rozpoczęciem prowadzenia firmy powinien założyć działalność gospodarczą. W tym celu niezbędne jest zarejestrowanie firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czyli innymi słowy dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Założenie firmy może odbyć się online lub we właściwym urzędzie gminy poprzez złożenie formularza CEIDG-1. Jeżeli obdarowany prowadzi już działalność gospodarczą,  to wystarczającym będzie dokonanie zmiany wpisu mającej na celu zaktualizowanie danych dotyczących firmy (np. PKD, adres, nazwa).

Cesja umów, zezwolenia

Pamiętać należy, że dokonanie darowizny nie prowadzi do przejścia ogółu praw i obowiązków związanych z firmą, tak jak ma to miejsce przy nabyciu spadku. Jeżeli zatem darczyńca miał zawarte z kontrahentami długoterminowe umowy, to niezbędne będzie dokonanie cesji praw i obowiązków wynikających z tych umów. Podobnie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do koncesji, licencji i innych zezwoleń. W tym przypadku obdarowany będzie musiał samodzielnie wystąpić o przyznanie pożądanych zezwoleń administracyjnych.

Odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa

Darczyńca i obdarowany będą odpowiadać solidarnie za długi przedsiębiorstwa powstałe przed zawarciem umowy darowizny. Długi powstałe po zawarciu umowy będą obciążać wyłącznie obdarowanego.

Nazwa przedsiębiorstwa

Na mocy darowizny obdarowany uzyskuje tytuł prawny do nazwy przedsiębiorstwa (np. Przedsiębiorstwo produkcyjne „Miś”). Obdarowany nie może jednak korzystać w obrocie gospodarczym z samej firmy darczyńcy (np. Jan Kowalski), to jest posługiwać się jego imieniem i nazwiskiem. Korzystanie z firmy darczyńcy wymagać będzie zawarcia dodatkowej umowy regulującej posługiwanie się samą firmą.

Podsumowanie

Przepisanie firmy powinno polegać na schemacie zarejestrowanie firmy w CEIDG przez przyszłego obdarowanego – zawarcie umowy darowizny przez darczyńcę z obdarowanym – wykreślenie firmy darczyńcy z CEIDG. Darowizna przedsiębiorstwa jest stosunkowo łatwym sposobem na przekazanie firmy, jednakże należy pamiętać, że będzie ona optymalnym rozwiązaniem dla małych firm o nieskomplikowanej strukturze majątkowej i organizacyjnej.

Jeżeli kwestie prawne budzą u Was wątpliwości, to zapraszam do kontaktu z Kancelaria Migała we Wrocławiu. Pomogę Wam skutecznie przepisać firmę, jak również doradzę w kwestiach rodzinno-majątkowych.