+48 605 090 817
·
[email protected]
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Banki nie mogą żądać waloryzacji kapitału kredytu – Postanowienie TSUE z 11.12.2023 r. w sprawie C–756/22

Grudzień tego roku obfituje w orzeczenia TSUE w sprawach frankowych. Ostatnie postanowienie TSUE wpisuje się w korzystną dla frankowiczów linię orzeczniczą . Banki tracą kolejny argument w obronie swoich interesów w sprawach frankowych. Czego dotyczy najnowsze orzeczenie TSUE? Jakie stanowisko zajął TSUE w sprawie waloryzacji kapitału kredytu?

Pytanie prejudycjalne polskiego sądu

Sąd krajowy zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym możliwości dochodzenia przez bank od kredytobiorcy innych kwot niż kapitał kredytu i odsetki ustawowe za opóźnienie. Pytanie powstało na kanwie pozwu banku przeciwko kredytobiorcom, którym to pozwem bank żądał zapłaty kwoty kapitału kredytu powiększonego o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu.

TSUE zawiesił rozpoznanie niniejszej sprawy do czasu rozstrzygnięcia w sprawie C-520/21. Przypomnę, że TSUE w dniu 15 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym wskazał na brak uprawnienia banku do żądania innych świadczeń niż kwota wypłaconego kapitału kredytu. Więcej na temat niniejszego wyroku napisałem tutaj.

Niezależnie od powyższego rozstrzygnięcia sąd krajowy podtrzymał swoje pytanie, a w konsekwencji TSUE powrócił do zagadnienie dodatkowych świadczeń dla banku, w sytuacji gdy stwierdzono nieważność umowy kredytu.

Postanowienie TSUE w sprawie C-756/22

Trybunał w najnowszym orzeczeniu wprost odwołał się do stanowiska przedstawionego już w wyroku z 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-520/21. Zadaniem TSUE zaprezentowana w przywołanym wyroku wykładania prawa europejskiego jest jednoznaczna i odpowiada na pytanie zadane przez sąd krajowy. W kompetencji sądu krajowego pozostaje zastosowanie zaprezentowanej już wykładni na potrzeby rozstrzygnięcia konkretnego sporu sądowego.

W ocenie TSUE art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że w kontekście uznania umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentem przez instytucję bankową za nieważną w całości ze względu na to, że umowa ta zawiera nieuczciwe warunki, bez których nie może ona dalej obowiązywać, stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa państwa członkowskiego, zgodnie z którą instytucja ta ma prawo żądać od tego konsumenta zwrotu kwot innych niż kapitał wpłacony na poczet wykonania tej umowy oraz ustawowe odsetki za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Wnioski

Dotychczas banki komentowały wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 r. w ten sposób, że zarzucały mu brak jednoznacznego wyjaśnienia zagadnienia waloryzacji kapitału kredytu. Zdaniem banków TSUE wypowiedział się wówczas wyłącznie w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.

Postanowienie TSUE z 11 grudnia 2023 r. wprost wskazuje na brak możliwości dochodzenia innych świadczeń przez banki niż tylko kapitał kredytu i ewentualne odsetki ustawowe za opóźnienie po wezwaniu do zapłaty. Trybunał odwołał się też do wykładni prawa europejskiego zaprezentowanej w wyroku z 15 czerwca 2023 r. Banki nie mogą zatem dalej lansować narracji o rzekomo nierozstrzygniętych istotnych zagadnieniach prawnych w przedmiocie kredytów frankowych. W konsekwencji upadła kolejna linia obrony banków w sporach z frankowiczami.    

Kredytobiorca decydując się na pozwanie banku nie będzie zobowiązany do zapłaty świadczenia z tytułu waloryzacji kapitału kredytu. Podobnie jak nie będzie miał obowiązku zapłacić na rzecz banku wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu. Wnioski takie płyną z ostatniego orzeczenia TSUE w sprawach frankowych. Jest to niewątpliwie dobra informacja dla kredytobiorców.

Kancelaria Migała we Wrocławiu specjalizuje się w pomocy frankowiczom. Więcej na temat spraw frankowych możecie przeczytać tutaj, a także w innych wpisach na blogu. Bezpłatnie przeanalizuję Waszą umowę kredytu. Następnie indywidualnie ustalimy dogodne warunki współpracy i rozpoczniemy dochodzenie Waszych roszczeń na drodze sądowej. Zapraszam do kontaktu.